Visokousposobljena zaposlitev

Opis terminološkega problema:

Prosim vas za mnenje glede primernosti terminov visokokvalificirana zaposlitev in visokousposobljena zaposlitev. Zaposlitev visokokvalificiranih delavcev in zaposlitev visokousposobljenih delavcev ne prideta v poštev, saj gre večinoma za konkretno delovno mesto, zaradi česar množina ni ustrezna. Mogoče variante bi bile zaposlitev, za katero se zahtevajo visoke kvalifikacije; zaposlitev, za katero so potrebne visoke kvalifikacije in zaposlitev, za katero se zahteva visoka usposobljenost, ki bi bile sicer pomensko ustrezne, vendar predolge in preveč opisne.

Termin visokokvalificirana zaposlitev je uporabljen v Zakonu o zaposlovanju in delu tujcev (prevzet je iz direktive 2009/50/ES), kjer je opredeljen tako: »zaposlitev državljana tretje države, ki ima zahtevana ustrezna in posebna znanja, potrjena z dokazilom o visokošolski izobrazbi, in prejema ustrezno plačilo«. Omenjena direktiva se prenavlja in v predlogu je bil termin v angl. različici spremenjen iz highly-qualified employment v highly-skilled employment, v slovenski različici torej iz visokokvalificirana zaposlitev v visokousposobljena zaposlitev. Postavilo se je vprašanje, ali ni taka besedna zveza vseeno preveč nelogična, saj zaposlitev nikakor ne more biti ne visokokvalificirana ne visokousposobljena. Menite, da bi bilo v novi direktivi bolje najti drugo rešitev?

enlightenedVprašanje poslano 20. 9. 2017

Mnenje Terminološke sekcije:

Kot ste opisali v vprašanju, je termin visokokvalificirana zaposlitev v slovenskem prostoru nastal pod vplivom evropske direktive 2009/50/ES. Termin se uporablja v različnih besedilih, npr. na spletni strani Ministrstva za tujce Informacije za tujce ali v Priročniku za zagovornike ranljivih skupin, pri čemer je navadno navedena definicija iz Zakona o zaposlovanju in delu tujcev. Termin najdemo tudi v Pravnem terminološkem slovarju, ki ga pripravljamo v Sekciji za terminološke slovarje in je v zaključni fazi. S terminom visokokvalificirana zaposlitev, ki ustreza angleškemu terminu highly-qualified employment, ni nič narobe, zato ga ne bi spreminjali. Strinjamo se z vami, da zaposlitev visokokvalificiranih delavcev in druge, še bolj opisne variante niso bistveno primernejše od obstoječega termina. Poimenovanja pojmov velikokrat niso povsem logična, a če kljub temu nedvoumno označujejo pojem, ne svetujemo terminološke intervencije.

Težava pa je nastala s prenovo evropske direktive in spremembo termina v angleščini, ki terja spremembo termina tudi v slovenščini. Termin so v angleščini spremenili zato, ker se je spremenil tudi sam pojem. V predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visoko usposobljene zaposlitve je na več mestih utemeljeno, zakaj je treba termin visokokvalificirana zaposlitev zamenjati s terminom visokousposobljena zaposlitev. Gre za to, da je med merili za sprejem delavcev smiselno enakovredno upoštevati tako raven zaključene formalne izobrazbe kot tudi enakovredne poklicne izkušnje. Kadar imajo prevajalci opravka z že obstoječimi termini različnih strok, se seveda držimo načela, da je treba uporabiti ustaljene slovenske termine, saj bi sicer lahko prišlo do nesporazumov. V tem primeru pa gre za nov pojem, ki v slovenščini še ni poimenovan, saj je nastal v evropskih institucijah in torej ne pripada nobeni tradicionalni stroki, npr. ekonomiji, agronomiji ali medicini. Zato menimo, da je slovenski termin visokousposobljena zaposlitev za angl. highly-skilled employment ustrezen. Glede zapisa sestavine visokousposobljeni predlagamo zapis skupaj, ker gre za pridevnik iz besedne zveze visoka usposobljenost.