Uporabniško usmerjeno oblikovanje

Opis terminološkega problema:

Pri načrtovanju in oblikovanju interaktivnih sistemov je v angleški literaturi uveljavljen termin user-centered design. Označuje procese, v katerih so dejavnosti osredotočene na potrebe uporabnika in ne npr. na obstoječo tehnologijo. V slovenskih besedilih še ni poenotenega ustreznika za ta angleški termin, uporabljajo se različna poimenovanja, npr. uporabniško usmerjeno načrtovanje, uporabniško-usmerjeno načrtovanje, uporabniško orientirano oblikovanje, k uporabniku usmerjeno načrtovanje, na uporabnika osredotočeno načrtovanje, oblikovanje osredotočeno na uporabnika, načrtovanje osrediščeno na uporabnika. Kateri od predlogov je po vašem mnenju najprimernejši?

Vprašanje poslano: 31. 8. 2018

Mnenje Terminološke sekcije:

Predloge, ki jih navajate v vprašanju, je glede na skladenjsko strukturo mogoče uvrstiti v tri skupine. V prvi skupini so poimenovanja z določujočim delom levo od jedra: uporabniško usmerjeno načrtovanje, uporabniško-usmerjeno načrtovanje in uporabniško orientirano oblikovanje; v drugi skupini sta prav tako poimenovanji z določujočim delom levo od jedra, pri čemer je na začetku predložna zveza: k uporabniku usmerjeno načrtovanje in na uporabnika osredotočeno načrtovanje; v tretji skupini pa sta poimenovanji z določujočim delom desno od jedra: oblikovanje osredotočeno na uporabnika in načrtovanje osrediščeno na uporabnika.

Predlogi iz druge in tretje skupine so z vidika skladenjske strukture manj tipični kot predlogi iz prve skupine. Večbesedni termini so namreč skladenjsko najpogosteje zveza samostalnika, ki ga določa pridevnik na njegovi levi. Taka skladenjska struktura omogoča najmanjšo variabilnost termina, kar je pomembno zato, da termin lahko opravlja svojo funkcijo, ki je nedvoumno sporočanje strokovne vsebine. Termina iz druge skupine sicer imata tako skladenjsko strukturo, vendar je predložna zveza na začetku termina manj tipična. Termini s skladenjsko strukturo, v kateri je določujoči del desno od jedra, so še manj tipični oz. pogosti, ker so manj stabilni in predvidevajo večjo stopnjo variantnosti (prim. terminološki odgovor Z dokazi podprto oblikovanje politik). Mimogrede, pravopisno pravilno bi bilo za oblikovanjem oz. načrtovanjem postaviti vejico (oblikovanje, osredotočeno na uporabnika).

Kot že omenjeno, so predlogi iz prve skupine skladenjsko najprimernejši.  V predlogu uporabniško-usmerjeno načrtovanje je neustrezno uporabljen vezaj – verjetno zaradi vezaja v angleškem terminu –, saj po Slovenskem pravopisu stični vezaj pomeni in (prim. paragraf 413). Uporabniško-usmerjeno načrtovanje bi torej bilo uporabniško in usmerjeno načrtovanje. Predlog uporabniško orientirano oblikovanje bi zavrnili zato, ker je v fazi, ko termin še ni ustaljen, pridevnik orientirani bolje zamenjati s pridevnikom usmerjeni. Ostane še predlog uporabniško usmerjeno načrtovanje, pri katerem bi zamenjali samostalnik načrtovanje s samostalnikom oblikovanje (zaradi angleškega termina design, ki mu praviloma ustreza oblikovanje). Za angleški termin user-centered design bi vam torej svetovali slovenski termin uporabniško usmerjeno oblikovanje, za katerega menimo, da pojem tako vsebinsko kot jezikovno označuje najbolj primerno.

Opozoriti pa velja na soroden pojem, pri katerem gre za oblikovanje, ki temelji na splošnih naravnih značilnostih in posebnostih človeka, kar pomeni, da se osredotoča na človeka na podlagi psihologije, fiziologije, sociologije in drugih ved, ki analizirajo človeško življenje. Povedano krajše: ne osredotoča se zgolj na uporabnika. Pojem v angleščini označuje termin human-centered design. V slovenščini bi ta pojem lahko označeval termin k človeku usmerjeno oblikovanje. Prislov človeško v poimenovanju človeško usmerjeno oblikovanje bi bilo lahko zmotno interpretirano glede na 2. pomen pridevnika človeški v SSKJ2 ('ki kaže v odnosu do okolja pozitivne moralne lastnosti', npr. človeško ravnanje z živalmi).