Skip to main content
Stena, zid

Opis terminološkega problema:

Termina zid in stena s področja gradbeništva se v splošnem jeziku pogosto uporabljata kot sinonima, kar je po mojem mnenju neustrezno, saj sta to v stroki dva ločena pojma. Stena je gradbeni element in zid je podvrsta tega gradbenega elementa, ki je izdelan iz zidakov. V SSKJ2 je pri besedi zid navedena tudi zveza betonski zid, kar je neustrezno, saj ni izdelan iz zidakov. Kaj menite o sinonimni rabi terminov stena in zid?

Vprašanje poslano: 24. 8. 2022

Mnenje Terminološke sekcije:

Uvodoma naj poudarimo, da je SSKJ2 jezikovni priročnik, ki temelji na rabi besed v splošnem jeziku, v kateri se besedi zid in stena lahko uporabljata tudi sinonimno, kar potrjuje raba na spletu in tudi Sinonimni slovar slovenskega jezika. Po drugi strani pa je treba omeniti, da tudi SSKJ2 nakazuje razliko, saj je ob iztočnici stena navedena razlaga 'vsak od delov stavbe, ki omejuje prostor, prostore ob straneh' in ob besedi zid razlaga 'vsak od delov stavbe, narejen z gradbenim materialom, zlasti z zidaki, ki omejuje prostor, prostore ob straneh'.

Za preverjanje terminologije pa je smiselno uporabiti terminološki slovar, ki popisuje rabo terminov na konkretnem strokovnem področju in pušča splošnojezikovno rabo ob strani. Tako npr. Terminološki slovar betonskih konstrukcij ob terminu stena navaja definicijo 'navpični konstrukcijski element, ki ima podolgovat prerez' in ob terminu zid definicijo 'navpični konstrukcijski element, katerega višina in dolžina sta bistveno večji od njegove debeline, sestavljen iz manjših med seboj povezanih elementov'.

Potrebno je torej ločevati med splošnim besedjem, ki ga popisuje SSKJ2, in področno terminologijo, ki jo popisujejo terminološki slovarji, pri čemer je meja včasih prehodna, saj se lahko splošna beseda terminologizira in postane termin na določenem strokovnem področju ali pa se termin determinologizira in postane del splošnega besedja. Tudi v primeru besed stena in zid je podobno, saj sta tako del splošnega besedja in hkrati tudi termina s področja gradbeništva. Pri tem moramo opozoriti, da je na ravni splošnega jezika možna sinonimna raba obravnavanih besed, medtem ko je na področju gradbeništva treba ločevati med obema pojmoma.

Avtorji: Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Jera Sitar, Mojca Žagar Karer