Skip to main content
Ljubiteljska znanost

Opis terminološkega problema:

Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin citizen science, ki označuje poseben način raziskovanja in zbiranja podatkov. Gre za raziskovanje, ki ga kot prostočasno dejavnost opravljajo neprofesionalni oz. ljubiteljski raziskovalci, ki lahko pri tem sodelujejo tudi s profesionalnimi raziskovalci in raziskovalnimi ustanovami ter so tako lahko celo vključeni v širše zastavljene raziskovalne projekte. Največkrat sem zasledila ustreznika ljudska znanost in znanost za državljane. Ker nisem prepričana, če sta to prava ustreznika, vas prosim za nasvet.

Vprašanje poslano: 6. 10. 2017

Mnenje Terminološke sekcije:

Za obravnavani pojem se v slovenščini pojavlja več različnih ustreznikov, poleg ljudske znanosti in znanosti za državljane, ki ju omenjate že v vprašanju, še vsaj državljanska znanost, množična znanost, znanost množic in amaterska znanost. Med vsemi naštetimi je verjetno najpogostejši ustreznik državljanska znanost (prim. J. Štebe idr. Oris stanja na področju raziskovalnih podatkov v Sloveniji, 2012, str. 1), ki je dobesedni prevod angleškega termina. Kljub temu da v terminologiji pogosto tudi tovrstni termini učinkovito zapolnjujejo poimenovalne vrzeli in se uspešno vključujejo v terminološke sisteme strok, v tem primeru menimo, da dobesedni prevod ni najboljša rešitev, saj pridevnik državljanski ne opredeli pojma dovolj natančno. Podobno tudi pridevnika ljudski in množični ne opredeljujeta pojma dovolj dobro, saj ne gre za prav zelo razširjen pojav. Med naštetimi zvezami je po našem mnenju najustreznejša zveza amaterska znanost, ki nakazuje, da gre v tem primeru za prostovoljno dejavnost, ki jo posameznik opravlja v svojem prostem času. Ker pa ima lahko pridevnik amaterski tudi slabšalen pomen (amater ima v SSKJ2 tudi podpomen 'kdor nestrokovno, površno opravlja kako delo'), svetujemo zvezo ljubiteljska znanost, ki dovolj dobro označuje pojem in je tudi jezikovnosistemsko ustrezna. Ker nobena od prej naštetih zvez (še) ni ustaljena, menimo, da bi se nov termin lahko brez večjih težav uveljavil.

Za angleški termin citizen science torej svetujemo izraz ljubiteljska znanost, ki sicer res v prvi vrsti nakazuje na prostočasno dejavnost, a ne izključuje širše koristi, ki jo lahko imajo profesionalni raziskovalci in raziskovalne institucije od tovrstnega raziskovanja. Tudi na drugih področjih imamo podobna poimenovanja, ki v prvi vrsti označujejo prostočasno dejavnost, od katere pa lahko ima koristi tudi širša strokovna javnost, npr. ljubiteljska astronomija. Poleg tega zveza ljubiteljska znanost odpira možnost oblikovanja besedne družine. Za poimenovanje posameznika, ki se ukvarja s to vejo raziskovanja, tako svetujemo zvezo ljubiteljski znanstvenik.

Avtorji: Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Mitja Trojar, Mojca Žagar Karer