Revolucija enakovredne izmenjave

Opis terminološkega problema:

Prosim za pomoč pri izbiri najustreznejšega slovenskega ustreznika za angleški termin P2P revolution. V okviru ekonomije obdarovanja gre pri storitvi P2P (ang. peer-to-peer) za decentralizirani model, pri katerem dva posameznika neposredno sodelujeta pri nakupu ali prodaji blaga in storitev ali skupaj proizvajata blago in storitve brez posrednika. Pogosto se v slovenskih besedilih uporablja kar poimenovanje revolucija P2P. Drugi predlogi bi morda lahko bili: revolucija vzajemnosti, revolucija medsebojnih izmenjav, revolucija izmenjav med ljudmi, revolucija izmenjav vsak z vsakim, medvrstniška revolucija, revolucija vrstniških izmenjav, revolucija izmenjav med sorodnimi akterji, revolucija izmenjav med enakovrednimi partnerji.

Vprašanje poslano: 28. 10. 2022

Mnenje Terminološke sekcije:

Večina naštetih predlogov je opisnih in zato z vidika učinkovitega sporazumevanja manj primernih. Prav tako je manj primerno poimenovanje, ki ohranja angleško sestavino P2P, ker za nedvoumno razumevanje potrebuje dodatno pojasnilo, tj. angleško zvezo, iz katere je tvorjena, v oklepaju. Poleg tega P2P lahko označuje tudi people-to-people (na področju marketinga) ali point-to-point (na področju telekomunikacij). Odsvetovali bi tudi slovensko poimenovanje s sestavino vrstnik oz. vrstniški. Že v odgovoru Laična podpora smo namreč utemeljevali, da vrstnik označuje zlasti 'osebo, ki je približno iste starosti', zato ni vedno primeren oz. dovolj natančen ustreznik za angleški peer.

Čeprav se vprašanje nanaša na pojem s področja ekonomije obdarovanja, velja omeniti, da je kratica aktualna tudi na področju računalništva, in sicer je sestavina termina omrežje P2P. V Islovarju je ta termin definiran kot ‘omrežna arhitektura, kjer so naprave, računalniki med seboj enakovredni, nastopajo kot strežniki in kot odjemalci hkrati’; pripisan pa mu je tudi sinonim omrežje vsak z vsakim. To poimenovanje je vključeno v Slovar družboslovne informatike, v katerem pa je kratica P2P označena kot žargonska. Termin peer-to-peer network je vključen tudi v Računalniški slovarček na portalu Termania, v katerem mu ustreza omrežje enakovrednih računalnikov.

Tudi definicijski lastnosti pojma, po katerem sprašujete, sta enakovrednost in izmenjava. V večini predlogov, ki so navedeni v vprašanju, se pojavljata izmenjava in vzajemnost; omeniti pa velja še zvezi vsak z vsakim in enak z enakim. Zveza vsak z vsakim po našem mnenju vsebine pojma ne označuje dovolj natančno, prav tako ne gre za enakost (enak z enakim), ampak za enakovrednost. Enakovrednost oz. enakovredni smo kot primernejšo sestavino termina ocenili tudi zato, ker je vidik vzajemnosti delno vsebovan že v izmenjavi. Glagol izmenjati, iz katerega je tvorjena izmenjava, je namreč v SSKJ2 v 2. pomenu razložen kot 'dati, poslati drug drugemu'. Glede na to bi vam predlagali, da za angleški termin P2P revolution uporabljate slovenski termin revolucija enakovredne izmenjave, ki je skrajšana oblika v vprašanju omenjenih opisnih zvez revolucija izmenjav med enakovrednimi partnerji in revolucija izmenjav med sorodnimi akterji.

Avtorji: Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Jera Sitar, Mojca Žagar Karer