Okrajšavi kadm. in vadm.

Opis terminološkega problema:

Okrajšave podčastniških činov v Slovenski vojski so npr. vvod. (višji vodnik), švod. (štabni vodnik), všvod. (višji štabni vodnik), prap. (praporščak), vprap. (višji praporščak), okrajšave mornariških častniških činov pa so npr. pork. (poročnik korvete), porf. (poročnik fregate), porbl. (poročnik bojne ladje), kapk. (kapitan korvete), kapf. (kapitan fregate), kapbl. (kapitan bojne ladje). Za admirala je že določena okrajšava adm. Ali sta za kontraadmirala in viceadmirala ustrezni okrajšavi kadm. in vadm.?

Vprašanje poslano: 4. 7. 2019

Mnenje Terminološke sekcije:

Za začetek navedimo definicijo okrajšave iz Enciklopedije slovenskega jezika (Toporišič 1992: 162), v kateri je definirana tako: »Za daljši čas družbeno sprejeta možnost pisanja nekaterih pogostih besed brez njihovega končnega dela«. Tipičen znak okrajšanosti je pika. Okrajšave zagotavljajo ekonomičnost in jasnost sporočanja, zato so v strokovnih besedilih relativno pogoste.

Čin označuje položaj v vojaški hierarhiji, na katerega se navezujejo dolžnosti in pravice pripadnika oboroženih sil. Lahko je vojaški, podčastniški, častniški ali generalski oz. admiralski. Glede na strukturo bi poimenovanja činov lahko uvrstili v dve skupini. V prvo skupino sodijo poimenovanja, kot so npr. vojak (voj.), praporščak (prap.), major (maj.), stotnik (stot.). Gre za enobesedna poimenovanja, katerih okrajšave so sestavljene iz prvih treh ali štirih črk, ki jim sledi pika. Znotraj te skupine je podskupina, kamor se uvrščata poimenovanji, kot sta nadporočnik (npor.) in podpolkovnik (ppolk.). Z besedotvornega vidika gre za sestavljenki, kar velja tudi za kontraadmirala in viceadmirala. Zaradi tega menimo, da sta predlagani okrajšavi kadm. in vadm. zanju ustrezni, saj sta tvorjeni po analogiji z drugimi okrajšavami. Gre torej za okrajšavi, ki ju tvorijo prva črka predponskega obrazila (kontra in vice) ter prve tri črke drugega dela poimenovanja, ki je v obeh primerih admiral. Že v vprašanju pa je izpostavljeno, da je zanj uveljavljena okrajšava adm. Na koncu okrajšave je vedno pika.

V drugo skupino pa spadajo večbesedna poimenovanja, kot so višji vodnik (vvod.), višji štabni praporščak (všprap.), poročnik korvete (pork.), kapitan bojne ladje (kapbl.). Okrajšave prav tako tvorijo prva črka določujoče sestavine in prve tri črke jedrne sestavine (kadar je poimenovanje zveza levega pridevniškega prilastka in jedra) oz. prve tri črke jedrne sestavine in prva črka določujoče sestavine (kadar je poimenovanje zveza jedra in desnega samostalniškega prilastka). Glede na Slovenski pravopis, člen 595, naj bi se te okrajšave pisale »s presledkom za vsako okrajšano besedo«. Med zgledi so navedene npr. okrajšave red. prof. (redni profesor), t. i. (tako imenovani), d. d. (delniška družba). Očitno je terminološka raba uveljavila tip okrajšave, ki odstopa od splošne norme. Gre za t. i. ožjo terminološko normo, o kateri smo pisali npr. v odgovoru Klinično preskušanje zdravila.

Če torej povzamemo odgovor na vaše vprašanje: strinjamo se z vašim predlogom, da bi za poimenovanji mornariških činov kontraadmiral in viceadmiral uporabljali okrajšavi kadm. in vadm., saj sta tvorjeni sistemsko glede na druge okrajšave činov.