Aktivno državljanstvo

Opis terminološkega problema:

Zanima me, ali je termin aktivno državljanstvo ustrezno poimenovanje za pojem, ki označuje delovanje posameznika na različnih področjih življenja za splošno korist skupnosti in ne le za izpolnitev njegovih osebnih interesov. Pojavilo se je vprašanje, ali bi bilo ustreznejše poimenovanje dejavno državljanstvo. Kateri termin je po vašem mnenju ustreznejši?

Vprašanje poslano: 10. 2. 2020

Mnenje Terminološke sekcije:

V nam dostopnem gradivu smo našli obe poimenovanji, ki ju omenjate v vprašanju, tako dejavno državljanstvo (prim. Učni načrt za področje dejavno državljanstvo, 2014) kot tudi aktivno državljanstvo (prim. Aktivno državljanstvo mladostnikov: Končno poročilo, 2016), pri čemer je v strokovnih besedilih pogostejši termin aktivno državljanstvo. Poleg pogostnosti, ki je v terminologiji eden ob pomembnih kriterijev, pa v prid termina aktivno državljanstvo govori tudi to, da sestavina aktiven po našem mnenju bolj natančno označuje vsebino pojma kot pa sestavina dejaven, čeprav ima pridevnik aktiven v SSKJ2 in Pravopisu pripisano nadrejeno sopomenko dejaven. Pridevnik aktiven nakazuje na širšo dejavnost, kar pa je v tem primeru ustrezneje, saj gre za zelo raznoliko delovanje, ki zajema politično, ekonomsko, kulturno in socialno dimenzijo družbe. Poleg tega je sestavina aktiven pogosta sestavina terminov tudi na drugih strokovnih področjih (npr. Pravni terminološki slovar (2018) navaja termine aktivna obrestna mera, aktivno iskanje zaposlitve, aktivno prebivalstvo itd.; npr. Farmacevtski terminološki slovar (2013) pa termine aktivni transport, aktivno mesto, aktivno oglje itd.), kar kaže na dejstvo, da se je sicer prevzeti pridevnik aktiven pomensko specializirano vključil v jezikovni sistem in da zato jezikovna intervencija, s katero bi zamenjali prevzeto sestavino termina z domačo, ni potrebna.

V tem primeru vam torej svetujemo, da še naprej uporabljate termin aktivno državljanstvo, ki je v stroki relativno ustaljen in tudi jezikovnosistemsko ustrezen.

Avtorji: Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Mitja Trojar, Mojca Žagar Karer