Kazalec okolja

Opis terminološkega problema:

Prosimo vas za nasvet v zvezi z uporabo terminov kazalec oziroma kazalnik (oboje v ang. indicator) kot sestavin terminov kazalec okolja in kazalnik okolja. Kazalci okolja označujejo 'na dogovorjen način izbrane in predstavljene podatke, ki jih želimo povezati s cilji okoljske politike' (gl. našo spletno stran Agencije Republike Slovenije za okolje). Kazalce okolja so začele razvijati tudi druge institucije, npr. Statistični urad Republike Slovenije, vendar tam govorijo o kazalnikih okolja.

Ker vse pogosteje prejemamo vprašanja, v čem je razlika med kazalnikom okolja Statističnega urada Republike Slovenije in kazalcem okolja Agencije Republike Slovenije za okolje, se zatekamo k pojasnilu, da kazalec okolja ne vsebuje samo številk (kot kazalnik okolja), temveč tudi besedilo, ki dopolnjuje podatke v tabelah in grafičnih ali kartografskih prikazih. Vsak kazalec okolja ima ključno sporočilo, definicijo, ki pove, kaj kazalec prikazuje, komentar (ki pojasnjuje trend) in opis metodologije (kateremu cilju sledimo, opis obdelave podatkov, frekvence osveževanja, ime izvorne podatkovne baze in datum povzema podatkov). Vsak kazalec okolja ima navedenega tudi avtorja in institucijo, iz katere prihaja.
 
Prosimo vas torej za mnenje, ali je uporaba termina kazalec pravilna in ali je naše pojasnilo glede njegove uporabe v zvezi kazalec okolja dovolj dobro utemeljeno, da pojasnjuje razliko med terminoma kazalec okolja in kazalnik okolja.
 
Vprašanje poslano: 12. 6. 2018
Mnenje Terminološke sekcije:

V Terminološki svetovalnici smo že odgovarjali na podobno terminološko vprašanje (gl. odgovor Kazalec hrupa), in sicer v zvezi z ustreznostjo terminov kazalec hrupa in kazalnik hrupa. V odgovoru smo ugotovili, da sta termina kazalec in kazalnik sinonima (pojavlja pa se še en sinonim, in sicer indikator), vendar so se avtorji terminoloških slovarjev različnih strok različno odločali glede tega, kateri termin naj bo prednostni. V omenjenem odgovoru smo zaradi večje pogostosti priporočili termin kazalec hrupa.

Za poimenovanje pojma, ki ga omenjate, se v besedilih na internetu pojavljajo naslednji termini: kazalec/kazalnik/indikator okolja, okoljski kazalec/kazalnik/indikator, kazalec/kazalnik/indikator stanja okolja. Termina okoljski kazalec in okoljski indikator sta zabeležena tudi v slovarju Okoljski pojavi in pojmi.
 
Iz publikacije Statističnega urada Republike Slovenije Okoljski kazalniki za Slovenijo (2009, str. 5) je razvidno, da pri kazalnikih okolja Statističnega urada Republike Slovenije ne gre za bistveno drugačne podatke kot pri kazalcih okolja Agencije Republike Slovenije za okolje. Po našem mnenju gre v obeh primerih za isti pojem (tudi če nabor kazalcev okolja pri različnih institucijah ni povsem prekriven in če kazalci okolja Agencije Republike Slovenije za okolje vsebujejo tudi besedilo), zato vzpostavljanje razlik na izrazni ravni z drugačnim poimenovanjem (kazalnikkazalec) ni utemeljeno in smiselno.
 
Po našem mnenju je termin kazalec okolja relativno uveljavljen, zato vam svetujemo, da ga uporabljate še naprej, tudi za poimenovanje primerljivih kazalcev okolja drugih institucij.