Kazalec hrupa

Opis terminološkega problema:

Zanima nas termin s področja varstva pred hrupom. Termin, ki označuje vrednosti, s katerimi se meri obremenitev okolja s hrupom, je kazalec hrupa. Ali je sestavina kazalec problematična, ker naj bi pripona -ec v slovenščini označevala osebo? Je torej ustreznejši termin kazalnik hrupa?

enlightened Vprašanje poslano: 17. 10. 2014

Mnenje Terminološke sekcije:

O tvorjenju tehniških terminov se lahko poučimo v jezikovnem priročniku Slovensko tehniško izrazje A. Šmalca in J. Müllerja (2011), kjer na strani 35 piše, da pripona -ec označuje moškega (poklicno), snov, pa tudi stvar, napravo, stroj ali del. Pripona -(n)ik označuje napravo, orodje, pripravo, stroj, lahko tudi strokovnjaka, delavca, moškega ali pa seznam. Ni torej nujno, da pripona -ec izraža živost, čeprav je to seveda pogosto. Kljub splošnemu priporočilu, da se pri tvorjenju novih izrazov upošteva sistemska uporaba pripon, kaže jezikovna raba drugačno sliko.

Tako je tudi pri terminu kazalec hrupa, ki je bistveno pogostejši od variante kazalnik hrupa. Razmerje v korpusu Gigafida je recimo 57 : 4 v korist kazalca hrupa. Ustaljenost termina kazalec hrupa potrjujejo tudi strokovna besedila (glej npr. diplomsko delo U. Kadunca Vpliv prometa težkih tovornih vozil na hrup in onesnaženost ob državni cesti R2-443 med Mursko Soboto in Lendavo, 2010) in pravna besedila (glej npr. Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju). Rabo termina kazalec (v razmerju do kazalnika) obravnava tudi več terminoloških slovarjev. Statistični terminološki slovar (2001) recimo z iztočnice kazalnik usmerja na kazalec, ki ga pojasni kot 'kar napoveduje ali kaže stanje ali nakazuje razvoj kakega pojava'; slovar kot podrejena sinonima navaja indikator in kazalnik. Prav tako je kazalec predostni termin v gradivu za še neizdani Terminološki slovar urejanja prostora, ki ga hranimo v Sekciji za terminološke slovarje. V slovarju je kazalec označen kot termin s področja statistike in opredeljen kot '1. kar kaže stanje ali nakazuje razvoj česa 2. številčni podatek, ki kaže stanje ali nakazuje razvoj kakega gospodarskega pojava'. Podrejena sinonima sta indikator in kazalnik. Iz slovarskih sestavkov v nekaterih slovarjih je mogoče razbrati, da v nekaterih strokah ločijo med kazalcem in kazalnikom – prim. slovarski sestavek okoljski kazalci, indikatorji v slovarju Okoljski pojavi in pojmi (2002) 'celota številčnih podatkov (kazalcev stanja, postopkov, vložkov in izložkov, dosežkov), ki označujejo stanje kakovosti v okolju ali njegovem delu in omogočijo (s pomočjo relativnih števil - kazalnikov) analitično ugotavljati značilnosti razvoja, ugotovitve pa primerjati z veljavnimi normativi in standardi'.

Omenimo še, da je v nekaterih strokah prednostni termin kazalnik (npr. v terminološki podatkovni zbirki s področja odnosov z javnostmi TERMIS, kjer je kazalec usmerjen na kazalnik, ta pa je pojasnjen kot 'podatek, ki kaže stanje'; prav tako je na kazalnik usmerjen termin indikator), v nekaterih slovarjih pa je prednostni termin indikator (npr. Slovenski medicinski slovar, ki kazalec in kazalnik usmerja na indikator 'kar napoveduje ali kaže stanje ali nakazuje razvoj česa').

Ne glede na stanje v drugih strokah za področje varstva pred hrupom torej svetujemo uporabo že ustaljenega termina kazalec hrupa.