Intervencijska raziskava pisanja

Opis terminološkega problema:

V okviru projekta uporabljamo angleški termin writing intervention research, ki sodi v okvir širšega pojma, ki ga označuje angleški termin intervention research oziroma nemški termin Interventionsstudie. Gre za raziskavo, pri kateri se na začetku ugotovi neko stanje, npr. pri pisnih strategijah učencev, nato pa se po intervenciji, npr. treningu določenih strategij, preveri, ali so se dosežki izboljšali. V tem kontekstu se pojavlja še angleški termin evidence-based practice, za katerega tudi ne najdem ustreznice. Označuje načelo, po katerem bi morale poklicne prakse temeljiti na znanstvenih dokazih.

Vprašanje poslano: 8. 3. 2021

Mnenje Terminološke sekcije:

Sprašujete po treh pojmih, od katerih se dva uporabljata širše in ne samo na področju pedagogike, samo eden pa je primarno pedagoški. Vsi trije pojmi so med seboj povezani. Krovni pojem označuje angleški termin intervention research, za katerega vam predlagamo slovenski termin intervencijska raziskava. Termin primerno označuje pojem, poleg tega je na področju medicine intervencijska raziskava ustaljena za pojem z zelo podobno vsebino (razlike so samo v specifikah enega in drugega strokovnega področja). V medicini intervencijska raziskava torej označuje klinično raziskavo, v kateri se z uvedbo neodvisne spremenljivke v obliki (največkrat prehranske) intervencije, tj. z uvedbo določene vrste hrane, hranila ali učinkovine, in proučevanjem vpliva intervencije na vnaprej določene značilnosti raziskujejo odnosi med neodvisnimi in odvisnimi spremenljivkami (povzeto po intervencijska raziskava na spletišču zdravaglava.si). Prim. tudi priročnik Raziskovanje v družinski medicini (2014, npr. str. 21), ki sta ga uredila Z. Klemenc-Ketiš in Igor Švab.

Za pojem, ki je podreden glede na intervencijsko raziskavo in ga v angleščini označuje writing intervention research, vam predlagamo poimenovanje intervencijska raziskava pisanja. Določilo desno od jedra natančneje opredeli, za katero vrsto intervencijske raziskave gre.

Tretji pojem pa označuje angleški termin evidence-based practice, ki mu ustreza slovenski termin z dokazi podprta praksa, gl. npr. diplomsko delo S. Bezovnik Slovenska priredba in razumljivost vprašalnika o z dokazi podprti praksi v fizioterapiji (2017). Našli smo tudi varianto na dokazih podprta praksa, npr. v magistrskem delu U. Boleta Odnos visokošolsko izobraženih medicinskih sester v primarnem zdravstvenem varstvu do na dokazih podprte prakse (2018). Naj omenimo še odgovor iz Terminološke svetovalnice, v katerem smo za angleški termin evidence-based policy making utemeljili ustreznik z dokazi podprto oblikovanje politik. V odgovoru sta izpostavljena tudi termina z dokazi podprta lekarniška dejavnost (ang. evidence-based pharmacy practice) in z dokazi podprta medicina (ang. evidence-based medicine), ki sta vključena v Farmacevtski terminološki slovar, 2. dopolnjena in pregledana izdaja.

Če povzamemo: za angleški termin intervention research predlagamo slovenski termin intervencijska raziskava, za angleški termin writing intervention research predlagamo termin intervencijska raziskava pisanja, za angleški termin evidence-based practice pa z dokazi podprta praksa.