Inkontinentni bolnik

Opis terminološkega problema:

Zanima me, kateri je pravi pridevnik od samostalnika inkontinenca, ki označuje nezmožnost zadrževanja urina ali blata. V slovarju, ki ga ponudi vaša spletna stran, piše o inkontinentnih bolnikih in o inkontinenčnih pripomočkih. Ali gre tukaj za nekonsistentnost ali je takšna razlika pravilna?

Vprašanje poslano: 29. 1. 2020

Mnenje Terminološke sekcije:

Inkontinenca je medicinski termin, ki ga Slovenski medicinski slovar v 2. pomenu opredeli kot 'nezmožnost zadrževati urin', v 3. pomenu pa kot 'nezmožnost zadrževati feces'. Slovenski medicinski slovar razlikuje med pridevnikoma inkontinenčen in inkontinenten, in sicer pridevniku inkontinenčen pripiše pomen 'nanašajoč se na inkontinenco' in doda zveze inkontinenčna plenica, inkontinenčna podloga, medtem ko pridevniku inkontinenten pripiše pomen 'ki ne zadrži urina ali fecesa' in doda zvezi inkontinentna oseba, inkontinentni bolnik.

V medicinski terminologiji torej obstajata dve obliki pridevnika – v zvezi z medicinskimi pripomočki se uporablja oblika inkontinenčen, v zvezi s poimenovanjem oseb pa oblika inkontinenten. To potrjuje tudi raba v strokovnih besedilih: inkontinentni bolnik se pojavi npr. v članku F. Božička v Obzorniku zdravstvene nege Inkontinentni bolnik v splošni ambulanti (1994), inkontinenčna podloga pa v besedilu Inkontinenca za starostnike na Portalu za izobraževanje iz zdravstvene nege.

V Farmacevtskem terminološkem slovarju, kjer ste razliko opazili vi, najdemo termin inkontinenčna plenica in njegovo sopomenko inkontinenčne hlačne plenice ter termin inkontinenčna podloga. Ker gre za medicinske pripomočke, je uporabljena oblika inkontinenčen, v definiciji npr. inkontinenčne plenice 'predloga za inkontinentne bolnike v obliki spodnjih hlač, izdelana iz materialov, ki vsrkajo urin in zadržujejo blato' pa je uporabljen termin inkontinentni bolnik, kar je v skladu z razlikovanjem, ki ga nakazuje tudi Slovenski medicinski slovar.

Z jezikovnosistemskega vidika težko pojasnimo, zakaj je prišlo do nastanka dveh različnih oblik pridevnika, ki se oba nanašata na inkontinenco, hkrati pa se precej dosledno vežeta z različnimi samostalniki (pri tem pa izstopata 2 skupini, in sicer medicinski pripomočki in osebe). Morda je to povezano s prevzemanjem iz angleščine – tudi tam namreč obstajata pridevnika incontinent in incontinence. O podobnem primeru smo pisali tudi v naši svetovalnici v odgovoru Insolvenčni postopek. Ne glede na vzrok nastanka razlikovanja med pridevnikom inkontinenčen in inkontinenten, pa menimo, da ne gre za nekonsistentnost, ampak je taka razlika v strokovni rabi funkcionalna in tudi relativno ustaljena. To potrjujejo tudi terminološki slovarji.