Horografija

Opis terminološkega problema:

Zanima me, kako prevajati angleški izraz chorography oziroma latinski izraz chorographia, ki označuje posebno obliko kartografskega prikaza, pri kateri gre za natančno (običajno slikovno) upodobitev krajev, kot jo je že v antiki opisal Klavdij Ptolemaj. Izraz je bil v rabi še v srednjem veku in renesansi, ko se je uporabljal tudi izraz chorographer ali chorographus za izdelovalca zemljevidov, ki poskrbi za oblikovanje podobe in zapis besedila tistega, ki dežele v kartografskem smislu opiše.

Vprašanje poslano: 12. 11. 2017

Mnenje Terminološke sekcije:

Za pojem, po katerem sprašujete, smo v strokovnih besedilih našli termin horografija, npr. v elektronski knjigi Žiga Herberstein: vojščak, državnik, diplomat in mirotvorec (ur. Franko Luin, 2000), kjer na str. 96 piše: »Horografija označuje kompleksno srednjeveško znanost, ki je vključevala hidrografijo, topografijo, opis podnebja in zemeljskih tal, flore in favne«, ali na spletni strani Zemljepisnega muzeja Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU Pomembnejše arhivsko gradivo, kjer se v naslovu »Horografski zemljevid vojvodine Kranjske« pojavi pridevnik horografski.

Poimenovanje horografija najdemo tudi v Besedišču slovarja slovenskega jezika, kamor so se uvrstile slovenske besede, ki iz različnih razlogov niso bile sprejete v SSKJ, in v Geografskem terminološkem slovarju, kjer je definirana kot 'podroben opis pokrajin, manjših delov Zemljinega površja in njihovo hierarhično razvrščanje', ima pa označevalnik splošno geografsko.

Če povzamemo, menimo, da je za označevanje pojma, po katerem sprašujete, ustrezen in v stroki sprejet termin horografija.