Enostavni objekt

Opis terminološkega problema:

V Gradbenem zakonu je uporabljena zveza enostaven objekt, ki je definirana kot 'objekt tako majhnih dimenzij, da se v njem ne more zadrževati večje število oseb, konstrukcijsko manj zahteven in prostorsko manj zaznaven'. Glede na to, da gre za vrsto objekta, se sprašujem, ali je prav, da je uporabljena oblika pridevnika enostaven in ne enostavni.

V omenjenem zakonu so navedene še naslednje zveze: nezahteven objekt, manj zahteven objekt, zahteven objekt, nedovoljen objekt, nelegalen objekt, neskladen objekt, nevaren objekt. Ali ne bi bilo tudi v teh primerih pravilneje zapisati: nezahtevni objekt, manj zahtevni objekt, zahtevni objekt, nedovoljeni objekt, nelegalni objekt, neskladni objekt, nevarni objekt?

Vprašanje poslano: 23. 10. 2018

 

Mnenje Terminološke sekcije:

V splošnem velja, da se za oblikovanje večbesednih terminov uporabljajo vrstni pridevniki in ne kakovostni. Pri zvezi s kakovostnim pridevnikom je pomen zveze namreč predvidljiv že na ravni splošnega jezika, torej zadoščajo podatki iz SSKJ2. Tako bi bil npr. črn kruh kruh, ki je črne barve, medtem ko je črni kruh vrsta kruha, ki jo opredeljujejo druge značilnosti in je v resnici precej svetle barve, ki je daleč od črne. Podobna razlika je npr. med terminom rdeči bor in zvezo rdeč šal. Rdeči bor z znanstvenim imenom Pinus sylvestris je najpogostejša vrsta bora v Sloveniji. Zanj velja, da je visok do 40 m, pogosto zakrivljen v levo, krošnjo pa ima sploščeno v obliki dežnika. Rdeč šal pa je šal rdeče barve.

Za podobno razmerje gre tudi pri vaših primerih. Pri zvezi enostaven objekt bi torej šlo za preprost, nezapleten objekt, saj je pridevnik enostaven v SSKJ2 razložen kot 'preprost, nezapleten'. Ker pa je iz definicije v Gradbenem zakonu razvidno, da gre za bolj natančno opredeljeno vrsto objekta, je ustrezneje uporabiti vrstni pridevnik, torej termin enostavni objekt. To potrjuje tudi stanje v Urbanističnem terminološkem slovarju, kjer je navedena iztočnica enostavni objekt, ki je definirana kot 'konstrukcijsko enostaven objekt, ki ne potrebuje posebnega statičnega in drugega gradbenotehničnega preverjanja, ni namenjen prebivanju, ne vpliva na okolje in zanj ni potrebno gradbeno dovoljenje, npr. vrtna uta, kiosk'.

Podobno velja tudi za vse ostale primere. Če imate v mislih opredelitev iz zakona, gre za termine in je zato ustrezneje uporabiti zveze z vrstnimi pridevniki, torej: nezahtevni objekt, manj zahtevni objekt, zahtevni objekt, nedovoljeni objekt, nelegalni objekt, neskladni objekt, nevarni objekt.

Seveda pa je dopustna tudi uporaba zvez s kakovostnimi pridevniki, ki se še posebej v nekaterih primerih zdijo precej verjetne, npr. nelegalen objekt, nevaren objekt. V teh primerih gre za splošne zveze, katerih pomen je razviden že iz SSKJ2. V prvem primeru (nelegalen objekt) bi šlo za objekt, ki zaradi najrazličnejših vzrokov ni v skladu z veljavnimi predpisi, torej je nelegalen, v drugem primeru (nevaren objekt) pa za objekt, ki zaradi česar koli ni varen, je torej nevaren.

Glede na definicije vrst objektov v zakonu menimo, da gre v vseh primerih za termine, zato na področju stroke svetujemo uporabo zvez z vrstnimi pridevniki, torej: enostavni objekt, nezahtevni objekt, manj zahtevni objekt, zahtevni objekt, nedovoljeni objekt, nelegalni objekt, neskladni objekt, nevarni objekt.