Delovni tok

Opis terminološkega problema:

Prosim za mnenje o ustreznosti rabe termina delotok kot sinonima za termin delovni tok, ki označuje natančno opredeljeno in informatizirano zaporedje opravil v neki aktivnosti, poslovnem procesu ali le njegovem delu. Menim, da gre za podobno poenobesedenje kot v primeru krožišče namesto krožno križišče.

enlightenedVprašanje poslano: 20. 6. 2017

Mnenje Terminološke sekcije:

Za angleški termin workflow se v slovenščini najpogosteje uporablja termin delovni tok. V terminologiji je načelo ustaljenosti eno od pomembnejših načel, ki preprečuje nesporazume med strokovnjaki ali celo med strokami, ki uporabljajo isti pojem. Delovni tok tako najdemo v več terminoloških virih, npr. v terminološkem slovarju informatike Islovar, v DIS-slovarčku, seveda pa tudi v magistrskih in doktorskih delih, npr. v magistrskem delu U. Nabernika (2010) Optimizacija avtomatiziranih poslovnih procesov z uporabo poslovne inteligence, v disertaciji M. Križevnika (2013) Izboljšano upravljanje s trajnim stanjem v avtomatiziranih poslovnih procesih.

Poleg delovnega toka se uporabljata tudi termina potek dela (npr. magisterij A. Daneua (2006) Vpliv managementa poslovnih procesov na poslovanje organizacije) in delovni proces (npr. magisterij M. Urh (2013) Management poslovnih procesov kot pomoč pri managementu operativnih tveganj: primer bančnega procesa).

Vendar je v terminologiji treba upoštevati tudi načelo gospodarnosti, ki se lahko kaže kot težnja po poenobesedenju. Tak primer je tudi delotok. Pojavlja se sicer redkeje, vendar tudi že v znanstvenih delih, npr. disertaciji V. Stankovskega (2009) Tehnologije semantične mreže pri računalniško integrirani graditvi.

Delotok se sicer uveljavlja, zato je eno od primernih poimenovanj za ang. workflow, vseeno pa vam zaradi nedvoumnosti svetujemo rabo najpogostejšega slovenskega termina delovni tok.