Brek

Opis terminološkega problema:

Zanima me, katero poimenovanje – brek ali breka – ustrezneje poimenuje 'gozdno drevo z belimi cveti in drobnimi rjavimi plodovi, Sorbus torminalis' (SSKJ). V SSKJ in Slovenski pravopis je vključen izraz breka, Veliki splošni leksikon (2006) in Leksikon Sova (2006) pa izkazujeta obliko brek. Katera oblika je z vidika stroke ustreznejša?

enlightened Vprašanje poslano: 15. 12. 2014

Mnenje Terminološke sekcije:

Za pomoč pri odgovoru smo se obrnili na strokovnjaka z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, ki je tudi urednik Botaničnega terminološkega slovarja. Opozoril je, da SSKJ za preverjanje slovenskih imen rastlin ni najbolj zanesljiv vir, ker so poimenovanja, vključena v slovar, prevzeta iz splošne rabe, ki se krajevno oz. narečno močno razlikujejo. Zato si strokovnjaki zadnja leta prizadevajo, da bi standard za slovenska imena botaničnih vrst postala zadnja, četrta izdaja Male flore Slovenije: ključ za določanje praprotnic in semenk (2007). 

V SSKJ je izraz breka označen s kvalifikatorjem bot(anično), kar pomeni, da gre za termin s področja botanike, vendar v tem primeru v slovarju ni navedena strokovno pravilna oblika. Ustrezno slovensko ime za vrsto dreves iz družine rožnic (Rosaceae) v botanični stroki je brek (Sorbus torminalis (L.) Crantz). To ime je uporabljeno v Mali flori Slovenije, uporablja ga tudi R. Brus v svoji monografiji Drevesne vrste na Slovenskem (2012).

Pri vključevanju jezikovnih izrazov, ki imajo v posamezni stroki status termina, v splošni slovar je treba premisliti dvoje: ali se v slovar vključujejo kot poimenovanja za pojme, ki imajo v posamezni stroki specializirano vsebino (v tem primeru je treba uporabnika na to opozoriti, npr. s kvalifikatorjem), ali pa se v slovar vključujejo kot izrazi s splošnim pomenom. To je lahko dilema, kadar raba v splošnem jeziku odstopa od rabe v stroki, npr. primer oljke in oljčnega olja, ki sta uveljavljena v stroki, medtem ko v splošni rabi prevladujeta oliva in olivno olje.