Zombi banka

Opis terminološkega problema:

Zanima me, kako naj poslovenim angleški termin zombie bank, ki označuje finančno institucijo, ki je nesolventna, a jo zaradi političnega interesa podpira vlada, tako da navidezno posluje. Kateri slovenski ustreznik je po vašem mnenju najustreznejši: zombi banka, zombijska banka ali banka zombi?

Vprašanje poslano: 11. 6. 2018

Mnenje Terminološke sekcije:

Po našem mnenju so vsi trije našteti terminološki kandidati, ki jih navajate v vprašanju, jezikovnosistemsko sprejemljivi in tudi ustrezno označujejo obravnavani pojem, saj je metaforična povezava pri sestavini zombi/zombijski tudi v slovenščini dobro prepoznavna. V zvezi s tovrstnimi poimenovanji pa je treba omeniti, da bi bil glede na Slovenski pravopis (prim. Pravila, § 487 in § 866) najustreznejši zapis skupaj (zombibanka), saj gre za podoben tip, kot je npr. angoravolna, ki ji daje Slovenski pravopis prednost pred narazen pisano različico angora volna. Poleg teh dveh možnosti zapisa pa se v praksi pojavljata še dve različici, in sicer levoprilastkovna angorska volna in desnoprilastkovna volna angora. Stanje v korpusu Gigafida kaže, da v praksi v tovrstnih primerih prevladuje zapis narazen, npr. angora volna, filter vrečka. Podrobneje je bilo razmerje med omenjenimi štirimi možnostmi predstavljeno v Jezikovni svetovalnici, in sicer na primeru filtervrečka.

Gradivo, dostopno na spletu, kaže, da se pojavljata še različici zombijevska banka (pri kateri gre strukturno za isti tip kot pri že v vprašanju omenjeni zvezi zombijska banka, le da je pridevnik besedotvorno drugačen) in bančni zombi. Obe omenjeni zvezi sta prav tako jezikovnosistemsko ustrezni. Prva zveza, ki jo navaja tudi terminološka baza IATE, je tudi s stališča označitve pojma ustrezna, medtem ko za drugo menimo, da je manj primerna, saj je v jedru sestavina zombi (in ne banka) in bi zato lahko bila potencialno zavajajoča.

Ker je eno od pomembnih terminoloških načel ustaljenost, svetujemo, da se tudi v tem primeru stroka vsaj skuša poenotiti in uporabljati en termin. Glede na to da zloženke zombibanka v nam dostopnih virih na spletu nismo našli in da je med vsemi različicami po naši oceni najpogostejša zveza zombi banka (prim. J. P. Damijan: Zadnji komentar o NLB, Finance, 1. 7. 2012), svetujemo, da v tem primeru uporabite termin zombi banka, ki je jezikovnosistemsko ustrezen in se tudi vključuje v poimenovalni sistem stroke, saj poznamo tudi zombi podjetja.

Za angleški termin zombie bank vam torej svetujemo slovenski ustreznik zombi banka, za katerega menimo, da bi se v stroki lahko postopoma ustalil.