Življenjske veščine

Opis terminološkega problema:

Zanima me raba termina življenjske spretnosti in sinonima življenjske veščine. Ali se lahko oba omenjena termina enakovredno uporabljata kot ustreznika za angleški termin life skills, ki jih Svetovna zdravstvena organizacija definira kot spretnosti odločanja, reševanja življenjskih problemov, učinkovitega ravnanja, izvajanja vsakodnevnih aktivnosti, kot so upravljanje z denarjem, skrb zase, varnost in zdravje, mobilnost, druženje, potrebnih za neodvisno delovanje v skupnosti.

Vprašanje poslano: 3. 3. 2020

Mnenje Terminološke sekcije:

V nam dostopnih virih smo našli več potrditev za to, da se v slovenščini kot ustreznika za angleški termin life skills precej enakovredno pojavljata zvezi življenjske spretnosti in življenjske veščine (prim. T. Metelko Lisec Socialne veščine – orodje za večjo socialno uspešnost (2004, str. 97–98); magistrsko delo N. Ornik Povezanost ocene kakovosti življenja in potreb forenzičnih psihiatričnih pacientov v UKC Maribor (2016, str. 33)). Ker pa je vzporeden obstoj dveh terminov za en pojem s stališča sporazumevanja v stroki nefunkcionalen, vam svetujemo, da se stroka skuša poenotiti v rabi enega termina.

Jezikovnosistemsko sta obe besedni zvezi sicer ustrezni, se pa kaže manjša pomenska razlika med jedrnima sestavinama. Pridevnik spreten, iz katerega je tvorjen samostalnik spretnost, je v SSKJ2 naveden z razlago 'sposoben opraviti delo, nalogo z lahkoto, brez spodrsljajev', pridevnik vešč, iz katerega je tvorjen samostalnik veščina, pa z razlago 'ki zna dobro, praktično opraviti, opravljati kako dejavnost'. Glede na vsebino pojma menimo, da je v tem primeru ustreznejša sestavina veščina kot pa spretnost, saj je v ospredju praktična usposobljenost za soočanje z življenjskimi izzivi in ne toliko lahkotnost oz. odsotnost spodrsljajev pri tovrstni dejavnosti.

Kot ustreznik za angleški termin life skills vam torej svetujemo termin življenjske veščine, ki po našem mnenju natančneje opredeljuje pojem kot pa besedna zveza življenjske spretnosti.