Zavrnitveni referendum

Opis terminološkega problema:

V pravniških krogih so enega od referendumov poimenovali zavrnitveni referendum, nekdo med njimi pa je govoril o zavrnilnem referendumu, čeprav naj bi obakrat govorili o referendumu, s katerim volivci neposredno odločajo o zavrnitvi kakega zakona ali drugega pravnega akta z glasovanjem. 

Po analogiji s potrditvenim referendumom, bi raje govorili o zavrnitvenem in ne zavrnilnem referendumu. Prosim za pojasnilo.

enlightenedVprašanje poslano: 2. 6. 2016

Mnenje Terminološke sekcije:

Eno od najpomembnejših načel v terminologiji je načelo ustaljenosti, po katerem terminov posamezne stroke ne zamenjujemo brez dobrih argumentov in predvsem soglasja stroke. Novi termini tako kot novi izrazi splošnega jezika nastajajo po ustaljenih besedotvornih vzorcih, pri čemer imajo preprostejše tvorjenke (v jezikoslovju jih imenujemo tvorjenke nižje stopnje) praviloma prednost pred zapletenejšimi tvorjenkami (tvorjenkami višje stopnje), vendar to vsaj v terminologiji ne velja vedno. Tako zavrnitveni kot zavrnilni izhajata iz glagola zavrniti, v prvem primeru je pridevnik izpeljan iz glagolnika zavrnitev, v drugem neposredno iz glagola zavrniti. 

Zavrnitveni referendum so uzakonili po letu 2013, s čimer so omogočili volivcem neposredno odločati o neuveljavitvi kakega pravnega akta, čeprav ga je pred tem že potrdilo zakonodajno telo. Vrste referendumov in okoliščine za njihov razpis so predstavljene tudi na spletnih straneh Vlade RS (https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/189539?disposition=attachment).

V pravnih besedilih najdemo več potrditev za zavrnitveni referendum, npr. B. Žuber: Kvorum na zakonodajnem referendumu v našem in v primerjalnem pravu, Pravnik 2013, str. 61–88, mnenje ustavne sodnice dr. Dunje  Jadek Pensa k odločbi št. U-II-1/15 z dne 28. 9. 2015, I. Kaučič: Zavrnitveni zakonodajni referendum, Javna uprava 2013, št. 1/2, str. 33–51.

Zavrnilni referendum se prav tako pojavlja v strokovnih besedilih, vendar ga dosledno uporablja manj strokovnjakov, npr. kolumna na Ius-info M. Avbelj: Za zavrnilni referendum (4. 12. 2015). 

Zavrnitveni referendum je tudi ena od iztočnic Pravnega terminološkega slovarja, ki ga pripravljamo na Sekciji za terminološke slovarje, in sicer je definiran kot »referendum o zavrnitvi zakona, drugega pravnega akta ali drugega vprašanja, ki ga je sprejel zakonodajni ali drug organ, pred njegovo uveljavitvijo«. Opozarjamo še, da v Sloveniji za razliko od nekaterih drugih držav nimamo uzakonjenega razveljavitvenega referenduma, na katerem volivci odločajo z glasovanjem o razveljavitvi pravnega akta, ki že velja, zato je treba biti pri pripisovanju definicij terminom na podlagi splošnega jezika zelo previden. 

Na Sekciji za terminološke slovarje svetujemo dosledno rabo že uveljavljenega termina zavrnitveni referendum.