Zavarovana vrsta

Opis terminološkega problema:

Kateri termin je ustreznejši: zavarovana vrsta ali zaščitena vrsta? Termin označuje ogroženo živalsko ali rastlinsko vrsto, za katero je uradno določen poseben varstveni režim, da bi se ohranilo njeno ugodno stanje, tj. da bi bil njen obstoj zagotovljen tudi v prihodnosti.

enlightened Vprašanje poslano: 9. 1. 2015

Mnenje Terminološke sekcije:

V Botaničnem terminološkem slovarju je termin zavarovana vrsta definiran kot 'rastlinska vrsta, ki je na določenem območju zavarovana s pravnim aktom zaradi potencialne ali dejanske ogroženosti'. Termin ogrožena vrsta pa je v Planinskem terminološkem slovarju definiran kot 'vrsta rastline ali živali, ki si z razmnoževanjem ne zagotavlja več svoje ohranitve in ji preti zumrtje'. V korpusu splošnega jezika Gigafida se pojavljata obe zvezi, zaščitena (rastlinska, živalska …) vrsta in zavarovana (rastlinska, živalska …) vrsta v različnih variantah: (zveza zaščitena živalska vrsta je pogostejša od zveze zavarovana živalska vrsta, zveza zavarovana rastlinska vrsta pa je pogostejša od zveze zaščitena rastlinska vrsta). Slovenski pravopis v tej rabi ne daje prednosti nobenemu od obeh pridevnikov. Podatki v korpusih splošnega jezika in jezikovnih priročnikih za splošni jezik, kot je Slovenski pravopis, pa ne odražajo nujno rabe v strokovnih besedilih.

Ker je termin zavarovana vrsta zabeležen v Botaničnem terminološkem slovarju in uporabljen v uradnih besedilih, ki urejajo to področje, npr. v Uredbi o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, Uredbi o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah, Zakonu o ohranjanju narave, ter v člankih in diplomah, priporočamo rabo tega termina.