Zagonsko podjetje

Opis terminološkega problema:

V slovenščini se za novoustanovljeno podjetje z inovativno poslovno idejo in/ali inovativnim produktom, natančno zasnovano kratkoročno strategijo in upanjem na visok zaslužek najpogosteje uporablja zveza start-up podjetje ali celo samo start-up.

Ker je termin z jezikovnokulturnega vidika vprašljiv (citatno prevzemanje iz angleščine), zaradi česar je neroden tudi s pravopisnega (in pravorečnega) vidika, se pojavljajo različna variantna poimenovanja. Trenutno se uporabljajo vsaj tri poimenovanja: mlado podjetje, novoustanovljeno podjetje in zagonsko podjetje.

Od teh treh možnosti se najpogosteje uporablja zagonsko podjetje, vendar obstaja pomislek, da pridevnik zagonski ni primeren za terminološko rabo, ker ima v SSKJ kvalifikator publicistično.

Vprašanje poslano: 5. 11. 2012

Mnenje Terminološke sekcije:

Dejstvo je, da se najpogosteje uporablja termin start-up podjetje oz. samo start-up, ki se v posameznih primerih tudi že prilagaja slovenščini (npr. množinska raba: start-upi, pridevniška raba: start-upov, tvorjenje besedne družine: start-uper itd.). Ker se omenjeni termin že rabi tudi v bolj formalnih govornih položajih (npr. tekmovanje za najboljši start-up), je zelo verjetno, da se bo vsaj v določenem krogu uporabnikov obdržal.

Kljub temu se strinjamo, da bi veljalo termin nadomestiti z jezikovnosistemsko bolj ustreznim. Izraza mlado podjetje in novoustanovljeno podjetje sta premalo povedna, izraz novoustanovljeno podjetje pa je tudi nekoliko preveč opisen (hkrati pa izpostavlja samo en vidik).

Najprimernejši izraz se zato zdi zagonsko podjetje. S samim pridevnikom zagonski ni pravzaprav nič narobe. Kot ste v izčrpnem in informativnem opisu problema ugotovili že sami, se pridevnik zagonski pogosto uporablja v računalništvu, tehniških strokah (npr. strojništvo) in tudi v ekonomiji. Morda je bil ta pridevnik v času nastanka SSKJ »preganjan« kot publicizem, vendar danes te zaznamovanosti ni več čutiti. Tudi sicer oznaka publicistično za današnjo rabo ni najbolj posrečena, saj na jezikovno normo v veliki meri vplivajo prav besedila množičnih medijev. To seveda nikakor ne pomeni, da je vse, kar je mogoče najti v takih besedilih, suho zlato, vsekakor pa samo pogosto pojavljanje besede v besedilih množičnih medijev tej besedi še ne odreka legitimnosti. Argument za podporo zagonskemu podjetju je tako tudi podatek, da ta izraz uporabljajo v Dnevniku in Financah. Pridevnik zagonski je primeren tudi za besedne zveze istega pojmovnega polja, ki jih je že mogoče najti v različnih besedilih (zagonska sredstva, zagonska subvencija itd.)

Če povzamemo, najprimernejši terminološki kandidat po mnenju Sekcije za terminološke slovarje je zagonsko podjetje.      

Avtorji: Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Mitja Trojar, Mojca Žagar Karer