Vladovanje

Opis terminološkega problema:

Zanima me slovenski ustreznik za ang. termin governance, ki označuje 'vodenje in koordinacijo vseh akterjev v javno-političnem procesu' (gl. članek Irene Bačlija, Gaje Červ in Maje Turnšek Hančič "Governance": vladanje, upravljanje, vladavina ali vladovanje?, 2013, str. 99). Moti me termin vladovanje. Ali je termin vladovanje sploh ustrezen?

Vprašanje poslano: 23. 1. 2020

Mnenje Terminološke sekcije:

V zgoraj navedenem članku avtorice navajajo, da se ang. termin governance v slovenskih strokovnih besedilih s področja politologije in komunikologije prevaja z več slovenskimi termini, in sicer vladanje, upravljanje, vladavina, vladovanje. Avtorice v prispevku Governance kot vladovanje: pojmovna in poimenovalna razčlemba (2013, str. 11) opozarjajo, da navedeni izrazi niso sinonimi in na kratko razliko med termini vladovanje, vladanje in upravljanje opredelijo tako: »/…/ tako na pojmovni kot na izrazni ravni obstaja potreba po doslednem razločevanju med vladovanjem kot vodenjem in koordinacijo vseh akterjev v javnopolitičnem procesu, vladanjem kot vodenjem in implementacijo javne politike, ki ju izvaja institucionalno definiran subjekt, ter upravljanjem, ki se nanaša zgolj na implementacijo določene politike.« Termin vladavina označuje navadno visoko strukturirano in hierarhično družbeno ureditev, ki se običajno povezuje z zaprtim, hierarhičnim in avtokratskim načinom vodenja in odločanja, zaradi česar je pojem, ki ga označuje vladavina, vsebinsko nasproten pojmu, ki ga označuje ang. termin governance (slov. vladovanje, gl. članek "Governance": vladanje, upravljanje, vladavina ali vladovanje?, str. 110). Za vladovanje je namreč značilno, za razliko od hierarhičnega in tehnokratskega vladanja, da pri oblikovanju in uresničevanju javnih politik sodelujejo in se pogajajo različni medsebojno povezani subjekti (javni, zasebni, prostovoljni) (gl. članek "Governance": vladanje, upravljanje, vladavina ali vladovanje?, str. 102).

Avtorice menijo, da je termin vladovanje primerno poimenovanje za omenjeni pojem s področja politologije in komunikologije. Hkrati pa opozarjajo, da mora vsaka stroka zase presoditi, ali bo uporabljala termin vladovanje (kot ustreznik za ang. governance), in ga tudi ustrezno definirati. Tako je npr. v Pravnem terminološkem slovarju termin dobro vladovanje (ang. good governance) s kazalko preusmerjen na prednostni termin dobro upravljanje (gre torej za sinonima). Termin dobro upravljanje je definiran kot 'upravljanje, ki celovito združuje demokratično in učinkovito izvajanje oblasti po načelih pravne države, preprečevanja korupcije, participacije družbenih skupin in posameznih oseb, transparentnosti, odgovornosti in učinkovitosti'.

Svetujemo vam torej, da preverite področje, na katerem se termin vladovanje uporablja, in upoštevate razmerja do drugih, sorodnih pojmov. Na področju politologije in komunikologije je termin vladovanje (za ang. governance) ustrezen in že uveljavljen, saj se med drugim pojavlja v nazivu skupnega magistrskega programa Politologija – integracija in vladovanje na Fakulteti za družbene vede in v strokovnih besedilih, npr. v magistrskem delu Mance Kadunc Ravni vladovanja na področju subregionalnega povezovanja: primer Frankfurt na Odri in Slubice (2018).