Videokonferenca

Opis terminološkega problema:

Za poimenovanje videopovezave navadno med več prostorsko oddaljenimi udeleženci, ki se lahko uporablja za zelo različne namene komunikacije, se pogosto uporablja poimenovanje videokonferenca. Glede na to, da pogosto ne gre za konferenco v prvem pomenu besede (v SSKJ2 je konferenca v 1. pomenu razložena kot 'sestanek o kaki pomembnejši stvari, navadno z udeležbo funkcionarjev, strokovnjakov'), po mojem mnenju poimenovanje videokonferenca ni najustreznejše.  Ustrezno bi bilo, če bi se pomen videokonference (v SSKJ2 je razložena kot 'konferenca, na kateri s pomočjo uporabe videoopreme, informacijske tehnologije sodelujejo prostorsko oddaljeni udeleženci') razširil tako, da bi vključeval kakršnokoli komunikacijo na daljavo z uporabo informacijske tehnologije, ne zgolj med strokovnjaki in funkcionarji. Druga možnost bi bila, da bi za natančnejšo opredelitev oblikovali besedne zveze, npr. videokonferenčno predavanje oz. predavanje preko videokonference, pri katerih pa se včasih zdi, da gre za podvajanje. Tretja možnost pa je oblikovanje novih poimenovanj, ki ne vključujejo sestavine konferenca, npr. videopredavanje, videoseja. Katera možnost je po vašem mnenju najustreznejša?    

Vprašanje poslano: 15. 4. 2020

Mnenje Terminološke sekcije:

Glede na nam dostopno gradivo menimo, da se je za obravnavani pojem s področja telekomunikacij v slovenskem jeziku ustalil termin videokonferenca, kar potrjuje tudi dejstvo, da ga poleg že omenjenega SSKJ2 kot iztočnico navaja tudi več terminoloških virov, npr. Islovar – 'telekonferenca, pri kateri udeleženci komunicirajo med seboj z uporabo videa'; Slovar družboslovne informatike – 'vrsta sestanka, na katerem med udeleženci ni neposrednega stika, sliko in zvok pa se prenaša s posebno opremo in po dogovorjenih standardih'; terminološka podatkovna zbirka odnosov z javnostmi Termis – 'oblika konferenčne zveze, v kateri se sogovorniki prek računalnika, kamere, videopredvajalnika, mikrofona, zvočnika itd. povežejo v konferenčno sobo'.

Strinjamo se z vami, da v tem primeru ne gre za konferenco, kot je razložena v SSKJ2. Po našem mnenju je pri poimenovanju pojma prišlo do neposrednega prenosa termina videoconference iz angleščine. Angleška beseda conference, ki je sestavina termina, pa ima v angleščini več pomenov kot beseda konferenca v slovenščini, med drugim pomeni tudi kakršnokoli srečanje ali sestanek med najmanj dvema osebama. To dokazujejo tudi nekatere definicije pojma, ki ga ne definirajo kot vrsto konference, temveč kot način komunikacije, kar je po našem mnenju ustrezneje. V diplomskem delu E. Grabner Videokonference – uporaba med študentsko populacijo (2011, str. 2) je navedena naslednja definicija: »[v]ideokonferenca je torej način komunikacije, pri katerem se s pomočjo elektronskih naprav in omrežja živa slika, zvok in drugi podatki zajemajo, prenašajo med dvema ali več lokacijami in se na oddaljeni lokaciji tudi predvajajo«. Podobno opredelitev pojma najdemo tudi v že omenjenem Slovarju družboslovne informatike. Po našem mnenju je torej termin videokonferenca ustrezen in tudi že relativno ustaljen v strokovnih virih.

Obstaja pa tudi možnost tvorjenja zlasti levoprilastkovnih zvez, če bi želeli poudariti še vsebinski vidik komunikacije, npr. videokonferenčno predavanje, videokonferenčna seja, videokonferenčno zaslišanje itd. Po našem mnenju v teh primerih ne gre za podvajanje informacij, temveč za bolj natančno opredelitev pojma. V teh primerih obstaja tudi možnost poenobesedenja, npr. videopredavanje, videoseja, videozaslišanje, ki je ustrezno zlasti v primerih, ko tovrstna komunikacija poteka s pomočjo videopovezave, medtem ko ne uporablja ostalih orodij videokonferenčne tehnologije, npr. hkratnega popravljanja in izmenjave datotek, hkratne souporabe programske opreme, ki je nameščena le na enem računalniku itd.

Svetujemo vam torej uporabo krovnega termina videokonferenca, ki je jezikovnosistemsko ustrezen in ustaljen. V primerih, ko gre za natančnejša poimenovanja znotraj področij in pri katerih se uporablja celoten sklop videokonferenčnih tehnologij, pa svetujemo oblikovanje levoprilastkovnih zvez, npr. videokonferenčno predavanje.