Užitki branja

Opis terminološkega problema:

Perry Nodelman v knjigi The Pleasures of Children´s Literature (1992) opisuje pozitivna občutja, ki jih posameznik razvija ob branju literature in ob tem ne izključuje kritičnega branja. Zanima me, katero slovensko poimenovanje je primernejše: užitki branja ali veselje do branja.

enlightenedVprašanje poslano: 4. 4. 2017

Mnenje Terminološke sekcije:

Užitki branja so termin, ki je povezan res predvsem s strokovnimi razpravami P. Nodelmana. V magistrskem delu T. Renko (2016) Primerjalna analiza branja  in poznavanja avtorjev  in del iz prenovljenega učnega načrta za slovenščino v osnovni šoli (2011) je poudarjeno, da »tisti, ki radi berejo (tako otroci kot odrasli) to počnejo zaradi veselja in ne zato, ker je to zanje dobro«, hkrati pa navaja, da Nodelman ločuje 6 vrst užitkov, in sicer senzorni, gibalni, predstavni, užitek novosti, užitek odziva in socialni užitek (str. 30–32). Drugo magistrsko delo A. Klemenc (2015) Bralni interesi in (po)govor o književnem besedilu v prvem razredu osnovne šole poudarja, da so užitki branja književnosti priučene sposobnosti, učenci pa se lahko naučijo, kako postanejo dovzetnejši bralci.Termin užitki branja se pojavi še v diplomskem delu I. Pavlin (2012) Romska problematika v slikanicah.

Pojavljajo se tudi posamezni zadetki za zadovoljstvo literature ali bralni motiv (npr. v diplomskem delu J. Cimrmančič (2011) Uporaba poučnih knjig v vrtcu), vendar niso uporabljeni večkrat.

Najpogosteje je torej uporabljen termin užitki branja, čeprav bi bila v slovenščini običajnejša zveza bralni užitki, ki jo uporabi tudi A. Klemenc v zgoraj navedenem delu. Glede na to, da so slovenski strokovnjaki, tudi npr. raziskovalca mladinske književnosti M. M. Blažić (Uvod v teorijo mladinske književnosti, Jezik in slovstvo 2007, št. 6, str. 35–49) in I. Saksida (Čarobne pesmi O-za, Otrok in knjiga, 2013, št. 86, str. 37–46), kjer so sicer uporabljeni bralni užitki, v svojih razpravah uporabili termin užitki branja, vam svetujemo, da ga uporabljate tudi vi.