Uporabna fizika

Opis terminološkega problema:

Na Fakulteti za matematiko in fiziko bi želeli trenutno ime visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Fizikalna merilna tehnika spremeniti v Aplikativna fizika. Dosedanje ime študijskega programa ne povzame v celoti vsebine študijskega programa. V razpravi med izvajalci študijskega programa in v pogovorih z zainteresiranimi predstavniki iz gospodarstva smo prišli do zaključka, da so se vsebine, ki jih študijski program obravnava, in način obravnavanja teh vsebin z leti postopno spremenili in posodobili. Skladno s posodobitvami smo za program izbrali poimenovanje Aplikativna fizika (ang. Applied Physics), ki bolje povzame obravnavane vsebine ter znanje in kompetence, ki jih študenti pridobijo. Predlog za spremembo smo vložili v obravnavo in v potrditev na ustrezni organ univerze, ki spremembe imena ni potrdil, ampak je predlagal razmislek o uporabi slovenskega pridevnika uporabni namesto tujke aplikativni.

Študijski programi, v imenu katerih je uporabljen pridevnik aplikativni, že obstajajo, npr. visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje na FE UL: Aplikativna elektrotehnika ali visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje na FS UL: Strojništvo – Projektno aplikativni program. Gre za uveljavljen strokovni izraz na visokošolskem področju ter področju raziskav in razvoja. Pridevnika ne bi želeli zamenjati s predlaganim slovenskim uporabni. Poimenovanja s pridevnikom aplikativni so uporabljena v pravnih in drugih aktih, ki se nanašajo na visoko šolstvo, študijske programe in področje raziskovanja in razvoja, npr. v Zakonu o visokem šolstvu, Merilih za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, Strategiji Univerze v Ljubljani 2012–2020.

Vprašanje poslano: 3. 7. 2020 

Mnenje Terminološke sekcije:

Najprej moramo poudariti, da izbira enega ali drugega pridevnika v konkretnem primeru ni izbira med prav ali narobe. Oba pridevnika sta namreč ustrezna. Termina aplikativna fizika in uporabna fizika, katerih sestavini sta omenjena pridevnika, sta sinonima, kar pomeni, da označujeta isti pojem. V terminu aplikativna fizika je pridevnik prevzet, v terminu uporabna fizika pa neprevzet. Sinonimno razmerje, ki ga tvorita prevzeti in neprevzeti termin, je v terminologiji zelo pogosto in praviloma neproblematično.

Že sami ste opozorili na poimenovanja študijskih programov na različnih fakultetah. V Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/21 smo poleg programov Aplikativna elektrotehnika in Strojništvo – projektno aplikativni program našli še Aplikativno kineziologijo na Fakulteti za zdravje Univerze na Primorskem. V imenih študijskih programov pa se uporablja tudi pridevnik uporabni. Družboslovna informatika na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani se deli na dve smeri, in sicer na Digitalne tehnologije in družbo ter na Uporabno družboslovno informatiko. Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani imajo magistrski študijski program Uporabna statistika, na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem pa Uporabno psihologijo. Pridevnik uporabni je tudi del imena novogoriške Fakultete za uporabne družbene študije. Posebej velja izpostaviti termin uporabna matematika, ki je pogostejši od termina aplikativna matematika, prav tako to velja za uporabno jezikoslovje v razmerju do aplikativnega jezikoslovja.

Termin aplikativna fizika ni sporen in ga ni upravičeno vnaprej zavrniti kot neustreznega. V sklopu Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru npr. deluje Katedra za aplikativno fiziko. Prav tako pa je ustrezen tudi termin uporabna fizika, ki se pojavi v naslovu predmeta Izbrana poglavja iz uporabne fizike. Mimogrede, uporabna fizika je vključena že v SSKJ2, in sicer kot zgled v okviru iztočnice fizika.

Če sklenemo: termina aplikativna fizika ne zavračamo kot neustreznega samo zaradi statusa prevzetosti. Prav tako ne zavračamo termina uporabna fizika, saj ustrezno označuje konkretni pojem. Pri odločitvi o prednostnem terminu se ne moremo sklicevati na rabo, saj se uporabljata oba termina oz. med njima v pogostosti ni očitne razlike. Strinjamo se, da sta oba termina ustrezna, ker pa se v vsakem odgovoru, ki ga pripravimo, odločimo za en termin, smo tudi tokrat izbrali. Prednost smo dali terminu uporabna fizika, ki pojem označuje tako nedvoumno kot aplikativna fizika, ima potrditve v rabi, poleg tega pa ustreza načelu jezikovnokulturne ustreznosti, po katerem imajo v primeru relativno izenačene rabe neprevzeti termini prednost pred prevzetimi termini.