Trust

Opis terminološkega problema:

Med študijem dednopravnih institutov v Sloveniji in primerjavi z angloameriškimi sem naletela na angleški termin trust, ki je značilen za sistem common law. Problematičen je prevod tega termina v slovenščino. V ZDA je termin ustaljen, predstavlja pa institut, pri katerem je premoženje preneseno na določeno osebo, ki postane obligacijsko zavezana, da s premoženjem ravna na določen način, brez koristi in osebnega interesa, v korist tretje osebe, v korist katere je bil trust ustanovljen. Ustanovitelj da upravitelju določeno premoženje, ki ga mora ta upravljati v korist določenih oseb, koristnikov oz. določenega namena. Subjekti tega razmerja so ustanovitelj (ang. settlor), upravitelj (zaupnik ali fiduciar, ang. trustee), tretja oseba (koristnik ali beneficiar).

Za trust je tudi značilno, da ni pravna oseba, ampak predstavlja zgolj namensko premoženje, zaradi česar ga nekateri prevajajo kot sklad, kar ni ustrezno. Elemente trusta lahko v kontinentalnem pravu prepoznamo npr. v pravnem institutu, imenovanem Treuhandverhältnis, ki ga poznajo v nemškem, avstrijskem, švicarskem in skandinavskem pravu (fiduciarno razmerje nemškega prava).

Mnogi so mnenja, da je najbolje v prevodih uporabljati kar angleški termin trust brez slovenskih poskusov prevoda, saj se tako najbolje ohrani povezava na pojem iz sistema common law. Kakšen slovenski prevod pa bi vi predlagali?

Vprašanje poslano: 29. 4. 2020

Mnenje Terminološke sekcije:

Terminologija vsake stroke prikazuje njen pojmovni sistem, ki ga poznajo in uporabljajo strokovnjaki. Pravna terminologija se od terminologij drugih strok nekoliko razlikuje po tem, da v večji meri označuje pojme, vezane izključno na posamezen nacionalni pravni sistem. To pomeni, da pojmi med sabo niso prekrivni oz. niso popolnoma prekrivni. Na to opozarjate tudi sami, ko omenjate ožji pojem fiduciarnega razmerja v primerjavi s trustom.

Pri iskanju najustreznejših terminoloških poimenovanj upoštevamo več načel, med njimi je najpomembnejše načelo ustaljenosti, ki zagotavlja, da je termin uveljavljen in prepoznan. Uporaba citatnega poimenovanja je uveljavljena rešitev za poimenovanje nacionalno specifičnih pojmov, tj. pojmov, ki obstajajo samo v določenem pravnem sistemu. V Pravnem terminološkem slovarju je kar nekaj iztočnic, ki nimajo slovenskega ustreznika, med drugim tudi equity in že omenjeni common law. Prav tako se v citatni obliki praviloma uporabljata poimenovanji barrister in solicitor. S slovenskim prevodom trusta bi se ustvarila nekakšna zmeda, ker ne bi bilo več povezave s pojmom, ki obstaja v sistemu common law.

Citatno poimenovanje trust se za opisani pojem uporablja tudi v slovenski strokovni literaturi. V. Žnidaršič Skubic je 2015 izdala monografijo z naslovom Zasebna ustanova, trust, fiduciarni pravni posli in njihov vpliv na dedovanje, v kateri razpravlja tudi o ustrezni umestitvi trusta in drugih fiduciarnih poslov v slovenski pravni sistem. Termin se uporablja tudi v zaključnih delih na pravnih fakultetah po Sloveniji, npr. v doktorski disertaciji M. Šlambergerja (2016) Dogovor o finančnem zavarovanju v luči stvarno pravnih zavarovanj (npr. str. 248), v magistrskem delu B. Hercog (2011) Davčni vidik fundacij (npr. str. 23).

S citatnim poimenovanjem v slovenščino prenašamo tudi izgovor, in sicer [tràst]. Opozoriti pa moramo še na termin trust [trúst], ki označuje pojem s področja konkurenčnega prava tudi v slovenskem pravnem sistemu in je iztočnica v zgoraj omenjenem Pravnem terminološkem slovarju z definicijo 'velika gospodarska družba z monopolističnimi težnjami, nastala z združitvijo več do takrat samostojnih gospodarskih subjektov'.

Za poimenovanje opisanega specifičnega pravnega instituta, ki ga v slovenskem pravnem sistemu ne poznamo, vam torej svetujemo, da uporabljate citatno poimenovanje trust.