Tretiranje rastlin

Opis terminološkega problema:

Pri pisanju doktorske disertacije se je pojavil pomislek o ustreznosti izrazov besedne družine tretirati (rastline), torej tretiranje (rastlin), tretma (rastlin), tretirana (rastlina) ipd. Vzrok naj bi bil tujejezični (angleški) izvor besede. Predlagana je bila zamenjava z izrazom izpostaviti (rastlino čemu), torej izpostavljanje (rastline čemu), izpostavljena (rastlina), vendar je izražen dvom o ustreznosti besednih zvez, kot so izpostavitev rastline (kadmiju) za tretiranje rastline (s kadmijem).

Vprašanje je, kako pravilno prevesti besedi tretiranje in tretma (ki imata v SSKJ oznako publ.) in če je uporaba teh dveh besed v slovenskih besedilih dovoljena.

enlightened Vprašanje poslano:  21. 2. 2013

Mnenje Terminološke sekcije:

Termin tretiranje, tretirati je relativno ustaljen (rabi se tudi v Uradnem listu, v več strokovnih člankih itd.) in terminološka veda v takem primeru ne svetuje zamenjave termina z drugim brez utemeljenega razloga. Izvor termina ni ključno merilo za njegovo ustreznost. Prav v terminologiji imamo opravka z veliko prevzetimi besedami, ki znotraj terminološkega sistema stroke povsem funkcionirajo in zato ni nobene potrebe po njihovi zamenjavi (še več, vsesplošno slovenjenje terminologije bi zelo verjetno povzročilo poimenovalno zmedo in strokovno sporazumevanje močno otežilo). Prav tako je besedna družina glagola tretirati (tretma, tretiran, tretiranje itd.) dovolj prožna, da omogoča tudi nadaljnje besedotvorne postopke, če bi se za to pokazala potreba. Besed tretiranje in tretma torej ni treba prevesti, ker sta to že slovenski besedi.

Glegol tretirati je v splošni rabi (v pomenu, ki ga navaja SSKJ, tj. 'obravnavati koga, prikazovati, predstavljati') res nekoliko zaznamovan in gotovo ni primeren za vsa besedila, medtem ko za terminološko rabo to ne velja. Če bi termin (oz. celotno besedno družino) tretirati še vedno želeli zamenjati z drugim izrazom, je to lahko tudi glagol izpostaviti (rastlino čemu), ki lahko tvori besedno družino, npr. izpostavljena (rastlina), izpostavljanje/izpostavitev (rastline). Opozarjamo, da je ob zamenjavi termina z drugim treba pojasniti razloge za to odločitev (praviloma ob prvi omembi novega termina).