Trajnostni, trajnostnost

Opis terminološkega problema:

Zanima me, kdaj se uporablja termin trajnostnost in kaj pomeni? Katera beseda ali besedna zveza nadomešča ta termin? Kaj je pridevniška oblika tega termina? Ali je pravilno govoriti o trajnostnosti stavbe ali trajnosti stavbe, trajnostnostni prenovi ali trajnostni prenovi?

Vprašanje poslano: 28. 7. 2016

Mnenje Terminološke sekcije:

V odgovoru bi najprej želeli opredeliti razmerje med terminoma trajnostni razvoj in sonaravni razvoj. V Tehniškem metalurškem slovarju termin trajnostni razvoj označuje 'razvoj, ki zadovoljuje osnovne potrebe vseh ljudi na Zemlji in ohranja, varuje ter obnavlja zdravje ter celovitost ekosistemov, in je v mejah, ki jih narava še lahko prenese' in ustreza angleškemu terminu sustainable development. Slovar kot sopomenki navaja sonaravni razvoj in sonaravni trajnostni razvoj; nemški ustreznik je nachhaltige Entwicklung. Prav tako sta v leksikonu Geografija (Kladnik 2002: 560) termina trajnostni razvoj in sonaravni razvoj opredeljena kot sopomenki, na drugi strani pa v Geografskem terminološkem slovarju med terminoma ni sopomenskega razmerja. Trajnostni razvoj je definiran kot 'razvojna usmeritev človeške družbe, usklajena, uravnotežena z naravnimi razmerami, ki ohranja okolje, naravne vire za prihodnost', sonaravni razvoj pa kot 'razvoj človeške družbe, zlasti gospodarski, skladen z naravo, pokrajino, njuno zmogljivostjo'. Iz definicij ne moremo razbrati razlik med pojmoma, ki ju označujeta oba termina.

O razmerju med terminoma sonaravni razvoj in trajnostni razvoj lahko preberemo tudi v Leksikonu geografije podeželja (D. Kladnik 1999). Kladnik (1999: 198) zagovarja rabo termina sonaravni razvoj in ne njegove sopomenke trajnostni razvoj, ker je po njegovem mnenju izraz trajnosten jezikovna popačenka, »saj nima korenine v glagolu trajati, iz katerega je izpeljan samostalnik trajnost«, poleg tega pa je tudi pomensko sporen, ker lahko nakazuje trajnost določene negativno usmerjene rabe, ki bi jo bilo treba omejiti ali celo zaustaviti in spremeniti.

Trajnostnost (ang. sustainability) oz. načelo trajnostnosti (ang. concept of sustainability) je razloženo npr. v članku Teoretični in terminološki vidiki koncepta trajnostnosti/sonaravnosti (D. Plut 2002). Tudi v Tehniški metalurški slovar sta vključeni trajnostnost ('načelo, da se potrebe današnje generacije, predvsem z vidika surovin, energije in varovanja okolja, zadovoljujejo tako, da ne bodo ogrožale zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij') in sonaravnost ('načelo, da mora obstajati dinamično ravnotežje med izrabo in regeneracijo naravnih virov, kar pomeni, da morajo biti naravni viri surovin in energije na razpolago tudi prihodnjim generacijam'). Oba slovenska termina ustrezata ang. sustainability, vendar v slovarju nista opredeljena kot sopomenki (čeprav bi sodeč po definicijah obeh terminov lahko bila). Naj dodamo še, da je v Tehniškem metalurškem slovarju tudi iztočnica trajnost, ki ustreza ang. durability, v nekaterih virih pa je med trajnostjo in trajnostnostjo vzpostavljena sopomenskost, gl. npr. učbenik Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije (M. Smole Đorđević 2010).

Pridevnik trajnosten najdemo tako v SSKJ2 kot v Slovenskem pravopisu 2001, vrstni pridevnik trajnostni pa je vključen v Slovar novejšega besedja. V okviru iztočnice trajnostni je podiztočnica trajnostni razvoj, ki je razložena kot ‘razvojna usmeritev, ki omogoča zadovoljevanje potreb sedanjih generacij ljudi na način, ki ne ogroža možnosti zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij'. Sopomenka je sonaravni razvoj, našteti so tudi zgledi, npr. načela trajnostnega razvoja, spodbujanje trajnostnega razvoja; strategija trajnostnega razvoja. V nobenem od priročnikov (SSKJ2, Slovenski pravopis 2001, Slovar novejšega besedja) ni ne samostalnika trajnostnost ne pridevnika trajnostnostni.

Na vprašanje v zvezi s pridevnikom trajnostni smo v naši svetovalnici že odgovarjali (prim. odgovor Trajnostna konstrukcija). V odgovoru, v katerem svetujemo, naj se za angleški termin sustainable structure uporablja slovenski termin trajnostna konstrukcija (tudi trajnostna zgradba), je izpostavljeno, da glede na podatke iz terminološke baze EU IATE angleškemu pridevniku sustainable v slovenskih terminih pogosto ustreza pridevnik trajnostni (npr. sustainable developmenttrajnostni razvoj, sustainable mobilitytrajnostna mobilnost, sustainable energytrajnostna energija). Vaše vprašanje je vsebinsko povezano z že objavljenim vprašanjem. Podobno kot vašemu predhodniku ali predhodnici tudi vam (na podlagi pregledanega gradiva) svetujemo, da prednostno uporabljate termine s pridevnikom trajnostni, npr. trajnostna stavba, trajnostna prenova, in ne terminov s pridevnikom trajnostnostni, npr. trajnostnostna stavba, trajnostnostna prenova. Pridevnik trajnostnostni je res tvorjenka iz samostalnika trajnostnost, vendar se je v rabi za poimenovanje pojmov s tega področja uveljavil pridevnik trajnostni, iz katerega je bil pravzaprav izpeljan samostalnik trajnostnost (kot lastnost nečesa, da je trajnostno).

V vprašanju sprašujete tudi o razmerju med zvezama trajnostnost stavbe in trajnost stavbe. Kot rečeno, se v nekaterih virih trajnostnost in trajnost rabita sopomensko, kar je pri sporazumevanju – kot ste opazili tudi sami – lahko moteče. Predlagamo, da uporabljate zveze s samostalnikom trajnostnost, npr. trajnostnost stavbe (prim. npr. Smernico za trajnostno gradnjo), ki pa ne označuje istega pojma kot trajnostna stavba, ampak poimenuje 'lastnost stavbe, da je trajnostna', kar je pri natančnem sporazumevanju dobro upoštevati.

Avtorji: Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Mitja Trojar, Mojca Žagar Karer