Trajnostna konstrukcija

Opis terminološkega problema:

Kateri slovenski termin bi utrezal angleškemu izrazu sustainable structure? Termin označuje konstrukcijo oz. stavbo, ki podpira oz. omogoča trajnost, ekološko sprejemljivost, nosilnost in primernost za uporabo. Ali je pridevnik trajnostni ustrezen prevod angleškega pridevnika sustainable?

enlightened Vprašanje poslano: 14. 4. 2014

Mnenje Terminološke sekcije:

Termin trajnostna konstrukcija (pojavlja se tudi termin trajnostna zgradba) je po našem mnenju primeren ustreznik angleškemu terminu sustainable structure. Pridevnik trajnostni  je v sodobni slovenščini dobil nov pomen (torej ne več samo 'nanašajoč se na trajnost'; trajnost 'značilnost česa glede na to, koliko časa lahko obstaja, je uporabno', kakor razlaga SSKJ. V Spletnem slovarju slovenskega jezika je pridevnik trajnostni v tem pomenu razložen na sledeč način: 'ki je usmerjen v ohranjanje okolja' oz. 'trajnostna dejavnost ohranja ekološko ravnovesje in ne izčrpava naravnih virov'. Čeprav sestavina termina trajnostni s svojim neterminološkim pomenom izpostavlja le en vidik pomena termina (ekološka sprejemljivost), ne izključuje vseh ostalih ali pa jih implicira (trajnost, nosilnost, primernost za uporabo). S terminom (izrazom) se praviloma ne da zajeti celotnega pojma oz. vseh njegovih pomenskih sestavin; to funkcijo opravlja definicija.

Kot kaže pregled terminološke baze EU IATE, se pridevnik sustainable v angleških terminih pogosto prevaja s slovenskim pridevnikom trajnostni  (npr. sustainable development trajnostni razvoj, sustainable mobilitytrajnostna mobilnost, sustainable energytrajnostna energija).