Timbilding

Opis terminološkega problema:

Zanima nas, kako bi poslovenili termin team building, ki se večinoma rabi kar v citatni (angleški) obliki. Gre za izgradnjo timov – po prvi fazi oblikovanja delovne skupine, ko je treba podpreti soustvarjanje, timsko kohezivnost in povezanost. Glavni namen tovrstnih dogodkov je torej vzpostavitev učinkovitejšega timskega dela v organizacijah, značilno zanje pa je tudi to, da praviloma potekajo izven delovnega okolja. Že uporabljene slovenske variante so npr. jačanje tima, izgradnja tima, poglabljanje timskega sodelovanja.

enlightened Vprašanje poslano: 23. 5. 2014

Mnenje Terminološke sekcije:

Citatna oblika terminov, ki bistveno odstopa od slovenskega jezikovnega sistema, je za marsikoga moteča. Poleg tega so taki termini potencialno problematični s pravopisnega (npr. pisanje skupaj ali narazen, pregibanje, nove tvorjenke) in včasih tudi s pravorečnega vidika. Zato si praviloma prizadevamo najti ustrezen slovenski izraz za pojem, ki je že poimenovan v angleščini ali katerem drugem tujem jeziku. Včasih pa se zgodi, da kakšen izraz dolgo vztraja pri citatni obliki in takrat ga govorci počasi sprejmejo za svojega. Kljub temu se izraz ponavadi prilagodi slovenskemu jezikovnemu sistemu, najprej v izgovoru, nato pa še v zapisu.

Teambuildig (pisano skupaj) se pojavi tudi v Slovarju novejšega besedja, kjer ima oznako, da gre za citatno besedo in razlago 'skupek športnih in družabnih programov, ki so namenjeni spodbujanju motivacije skupine, navadno zaposlenih v nekem podjetju'. Opozorjeno je tudi na pridevniško rabo, npr. teambuilding dogodki. Glede na sorodno besedo bodibilding, pri kateri je v Slovarju novejšega besedja prednostna oblika bodibilding pred bodybuilding, predlagamo, da bi naredili korak naprej tudi pri podomačitvi termina teambuilding in bi ga zapisovali kot timbilding. Navsezadnje beseda tim v slovenščini že dolgo živi v podomačeni različici (torej ne kot team), običajna zveza je recimo timsko delo.  

Dosedanji poskusi prevodov po našem mnenju niso posebej posrečeni. Najpogostejši je gradnja tima (varianta izgradnja tima se pojavi redkeje), a se zdi, da pomensko ni ustrezen – bolj kot za gradnjo (tima) gre v resnici za utrjevanje (tima). Varianta jačanje tima je v rabi redka (poleg tega je tudi sestavina jačanje po SSKJ ni povsem nevtralna, ker ima kvalifikator knjiž.), poglabljanje timskega sodelovanja, ki ga navajate, pa je preveč opisno. V besedilih na spletu se pojavi tudi varianta krepitev tima, ki je pomensko sicer ustrezna, a zaenkrat zelo redka.