Telesna pripravljenost

Opis terminološkega problema:

Zanima me slovenski ustreznik za ang. termin physical fitness, ki označuje stanje dobrega telesnega počutja ter sposobnost opravljati športne in druge telesne dejavnosti. Po mnenju strokovnjakov so izrazi kondicija, telesna pripravljenost in gibalne sposobnosti že zasedeni, zato predlagajo izraz gibalni fitnes. Kaj menite o tem izrazu oz. kaj predlagate?

Vprašanje poslano: 11. 4. 2017

Mnenje Terminološke sekcije:

Po našem mnenju je izraz gibalni fitnes kot ustreznik ang. termina, po katerem sprašujete, manj ustrezen, ker se je pomen besede fitnes v slovenščini (po SNB) specializiral na 1. 'telesne vaje, zlasti na posebnih rekreacijskih napravah, za razvijanje, ohranjanje telesnih sposobnosti in zmogljivosti' in 2. 'prostor, opremljen s posebnimi rekreacijskimi napravami za razvijanje, ohranjanje telesnih sposobnosti in zmogljivosti'. Vendar pa fitnes v slovenščini ne označuje tudi stanja ali lastnosti človeka oz. človeškega organizma (tako kot fitness v angleščini).

Kot ustrezniki ang. termina physical fitness se pojavljajo različni termini. Pod vplivom angleščine je tako nastal termin telesni fitnes (npr. v monografiji Telesna zmogljivost za boljše zdravje in počutje, ki so jo uredili Jaka Strel idr., 2016, npr. str. 445–446), sicer pa se uporabljajo termini telesna vzdržljivost (npr. v Beli knjigi o športu Komisije Evropskih skupnosti, 2007, str. 2., opomba št. 2), telesna pripravljenost (npr. v diplomskem delu Klemna Krejača Fitnes danes in jutri – vizija razvoja, 2015, npr. str. 6), gibalne sposobnosti (npr. v doktorski disertaciji Črtomira Matejka Povezanost telesnih razsežnosti in gibalnih sposobnosti z nekaterimi okoljskimi dejavniki otrok, starih 11 in 14 let, 2012, npr. str. 7), motorične sposobnosti (npr. v članku Bojana Leskoška, Janka Strela in Marjete Kovač Differences in physical fitness between normal-weight, overweight and obese children and adolescents, Kinesiologia Slovenica, 2007, npr. str. 21), gibalna učinkovitost (npr. v članku Črtomira Matejka in Gregorja Starca The relationship between children’s physical fitness and gender, age and environmental factors, Annales kinesiologiae, 2013, npr. str. 96), (telesna) kondicija (npr. v članku Rajmonda Šavrina Klinične smernice za rehabilitacijo bolnikov po okvari hrbtenjače, Rehabilitacija, 2014, npr. str. 69). Termin physical fitness se torej v slovenščino prevaja na različne načine, pri čemer vsi slovenski ustrezniki  ne označujejo istega pojma (npr. motorične sposobnosti in telesna pripravljenost).

Za pojem, po katerem sprašujete, bi lahko uporabili več terminov: telesna vzdržljivost, telesna pripravljenost in (telesna) kondicija. Noben od teh terminov ni napačen, je pa po našem mnenju zaradi relativne uveljavljenosti še najprimernejši termin telesna pripravljenost, ki jo avtorja Testa telesne pripravljenosti za starejše, 2015, Miroljub Jakovljević in Tjaša Knific definirata kot »skupek posameznikovih lastnosti, ki se nanašajo na sposobnost opravljanja telesnih dejavnosti« (str. 4), ki vključuje sestavine, ki se nanašajo na izvedbo, in sicer spretnost, ravnotežje, koordinacija, moč in hitrost, ter sestavine, ki se nanašajo na zdravje, in sicer telesno zgradbo, kardiorespiratorno funkcijo, gibljivost in mišično zmogljivost (moč/vzdržljivost).