Spodbujanje branja

Opis terminološkega problema:

Zanima me, katero poimenovanje je bolj primerno za ang. reading promotion, ki označuje različne dejavnosti, s katerimi skušajo ustanove in združenja bralcem približati branje, jih navdušiti za branje različnih besedil in torej presega zgolj oglaševanje posamezne knjige. V slovenščini se pojavljajo različna poimenovanja, npr. promocija branja, bralna promocija, spodbujanje branja, bralno spodbujanje, bralna kultura, bralna pismenost. Osebno sem kritična do promocije branja v smislu nakupovanja. Ugotavljam, da se bralne dejavnosti spreminjajo v igralne dejavnosti in vse te dejavnosti, po moji presoji, bralce oddaljujejo od branja (npr. Knjigajmo migajmo ipd.).

Vprašanje poslano: 6. 2. 2020

Mnenje Terminološke sekcije:

Med poimenovanji, ki jih omenjate, navajate dva že uveljavljena termina, in sicer bralno kulturo za ang. reading culture, ki je v Bibliotekarskem terminološkem slovarju definirana kot 'obvladovanje vseh vrst branja, zanimanje za različne literarne zvrsti in njihovo poznavanje', ter bralno pismenost za ang. reading literacy, ki jo Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj v raziskavi Izhodišča merjenja bralne pismenosti v raziskavi PISA 2006 (str. 13) opredeljuje kot 'razumevanje napisanih besedil, njihova uporaba in razmišljanje o njih, z namenom doseganja lastnih ciljev, nadaljnjega razvijanja lastnega znanja in potencialov ter sodelovanja v družbi'. O bralni pismenosti je npr. leta 2016 izšel tudi poseben zbornik z naslovom Bralna pismenost kot izziv in odgovornost.

Omenjena termina pa ne označujeta pojma, ki ga v angleščini poimenujejo reading promotion. V slovenščini mu ustrezata dve poimenovanji. Prvo je promocija branja. Promocija se v zadnjem času vse pogosteje pojavlja kot del terminov, tako sta npr. v Farmacevtskem terminološkem slovarju definirana promocija zdravja 'vzgoja in izobraževanje za ohranjanje in izboljšanje zdravja posameznika ali skupine' in promocija pravilne uporabe zdravil 'dejavnost, s katero farmacevtski delavci izobražujejo in vzgajajo laično in strokovno javnost ter posameznike o pomenu pravilne, varne, kakovostne in učinkovite uporabe zdravil'. Oba primera potrjujeta rabo poimenovanja promocija, ki izhaja iz splošnega jezika, saj je v SSKJ2 v 1. pomenu razložena kot 'širjenje poznavanja, ugleda koga, česa v javnosti'.

V slovenščini se promocija branja že pojavlja, npr. v magistrskem delu A. Mrak Založniški standardi in komunikacijski krog knjige (2016, str. 15) ali magistrskem delu K. Cegnar Bralna pismenost in bralna samopodoba učencev šestega razreda osnovne šole (2017, str. 78).

Kljub vsemu pa je veliko pogostejši termin spodbujanje branja, ki se pojavlja npr. v magistrskem delu N. Kotnika Uporaba bralnih učnih strategij med dodiplomskimi študenti študijske smeri razredni pouk (2018, str. 53), magistrskem delu B. Hribar Razvijanje bralne zmožnosti pri domačem branju in bralni znački v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole (2018, str. 35) ali doktorski disertaciji L. Novak Spodbujanje razvoja bralne kompetence na literarnem področju v prvem triletju (2016, str. 253, 526). 

Zveze s promocija so se v zadnjem času uveljavile kot zbirni pojem za skupek dejavnosti, ki naj bi ljudi na zanimiv, drugačen način pritegnile in spodbudile, da bi neko veščino ali način življenja usvojili do te mere, da bi izboljšala kakovost njihovega življenja. Na ta način tudi promocija branja ustrezno poimenuje pojem, čeprav je bila razmeroma nekritično prevzeta iz angleščine. Ker pa je spodbujanje branja že dovolj razširjeno in je nadpomenka za številne dejavnosti, ki posameznika ali cele družine vabijo k branju, vam svetujemo, da za ang. termin reading promotion uporabljate spodbujanje branja.