Sodelovalno tekmovanje

Opis terminološkega problema:

Hkratno sodelovanje in tekmovanje med konkurenti in drugimi deležniki v angleščini označuje termin coopetition oz. co-opetition. Nekateri uporabljajo koopeticija, sam pa sem na predlog doktorske komisije v svoji disertaciji uvedel termin sotekmovalnost. Zanima me, kateri termin je ustreznejši.

Vprašanje poslano: 17. 2. 2020

Mnenje Terminološke sekcije:

Angleški termin coopetition je nastal kot tvorjenka iz besedne zveze cooperative competition. Prvi del zveze (cooperative) se je skrajšal v coo-, od besede competition pa je ostal drugi del, tj. -petition – tako je nastala nova beseda coopetition.

Kljub temu da se v strokovnih besedilih že nekajkrat pojavi, se nam koopeticija zdi precej neposrečena rešitev, saj gre za neposreden prenos iz angleščine, ki v konkretnem primeru res ni potreben. Zato menimo, da bi bilo bolje izhajati iz podstave angleške zveze, ki združuje dva elementa, in sicer sodelovanje in tekmovanje. Lahko bi bili zelo natančni in bi pojem poimenovali sodelovalno-tekmovalno razmerje. Ker pa je eno od pomembnih terminoloških načel gospodarnost, bi bilo ustrezno tudi krajše poimenovanje sodelovalno tekmovanje. Še bolj gospodaren je vaš predlog, torej sotekmovalnost, vendar pa imamo pri tem nekaj zadržkov. V slovenščini že imamo besedo sotekmovalec, ki je po SSKJ2 'tekmovalec v razmerju do drugega tekmovalca, s katerim skupaj tekmuje'. Tu gre za drugi pojem in če bi potrebovali poimenovanje za deležnika, ki sodeluje pri sotekmovalnosti, bi verjetno uporabili izraz sotekmovalec, kar pa ni najbolje, saj bi lahko zaradi prej omenjenega pomena v SSKJ2 nastala zmeda. Poleg tega predpona so- v slovenščini izraža vzajemnost in medsebojno povezanost oz. poudarja osnovni pomen besede, tako da tvorjenka sotekmovalnost v tem primeru ne bi bila naša prva izbira.

Menimo, da je najustreznejše poimenovanje sodelovalno tekmovanje, ki se za ang. termin coopetition na področju pedagogike že uporablja, glej npr. magistrsko del M. Černigoj Bizjak Samoocena ustvarjalnosti učiteljev in učiteljic v različnih triadah osnovne šole – pilotna študija, 2016, str. 25; diplomsko delo P. Kristan Sodelovanje in tekmovanje učencev v šoli, 2012, npr. str. 44. Ustrezno se nam zdi tudi za področje ekonomije.