Sodelanje

Opis terminološkega problema:

Kako bi v slovenščino prevedli izraz coworking? Izraz coworking označuje sodoben način dela, ki omogoča ljudem različnih poklicev, da si občasno ali stalno delijo prostor, kjer delajo.

V strokovnih krogih med ekonomisti ter tudi drugod za določene izraze prevladuje mnenje, da bi jih raje pustili v tujem jeziku.

enlightened Vprašanje poslano: 17. 7. 2013

Mnenje Terminološke sekcije:

S stališča terminološke vede ni priporočljivo, da bi pojme, ki v naš prostor pridejo iz angleško govorečega prostora, pustili kar v citatni obliki. Takšni termini so potencialno problematični s pravopisnega in pravorečnega vidika, poleg tega pa jezikovni občutek govorce ves čas opominja, da s takim izrazom »nekaj ni v redu«. Zato se ves čas pojavljajo različni predlogi za slovenske ustreznice.

Coworking še nima ustaljenega slovenskega poimenovanja. Prevladuje citatna raba angleškega termina. V spletnih besedilih se večkrat pojavi izraz sodelanje, ki je s terminološkega vidika ustrezen, res pa še ni ustaljen. Zelo redko se pojavi tudi izraz sodelo, ki ga sicer najdemo tudi v Evrotermu. Oba izraza sta primerna, zaenkrat pa raba daje prednost sodelanju, pri čemer verjetno ni zanemarljivo, da je v tem primeru bolj poudarjen proces, ki se ponavlja. Predlagamo torej postopno zamenjavo citatnega angleškega termina z izrazom sodelanje.