Socialni poslovni model

Opis terminološkega problema:

Pri pisanju magistrske naloge sem naletela na terminološki problem s področja socialne ekonomije. Iščem slovenski termin za ang. termin social business model, ki označuje poslovni model, katerega cilj je z zagotavljanjem dodatnega, zunanjega financiranja pridobiti sredstva za izvedbo družbeno in okoljsko koristnih projektov. Vsi modeli iz tujine, po katerih se zgledujem, imajo lastnosti socialnih podjetij (ang. social business oz. social enterprise), vendar pa pripravljam poslovni model za javni zavod, ki sicer ni socialno podjetje.

Neposredni prevod angleškega termina socialni poslovni model se mi ne zdi primeren, ker je izraz socialen v turizmu povezan s socialnim turizmom, ki označuje popolnoma drug pojem. Osebno mi je bližje pridevnik družbeno odgovoren (torej družbeno odgovorni poslovni model), vendar ima to v angleškem jeziku spet drugačen pomen. Obstaja precej podobnih izrazov, vendar nobeden izmed njih ni primeren za to, kar raziskujem. Kakšno poimenovanje bi torej vi predlagali za social business model?

Vprašanje poslano: 8. 7. 2020

Mnenje Terminološke sekcije:

Socialna ekonomija je ustaljen termin, na portalu Gov.si piše, da socialno ekonomijo sestavljajo »socialna podjetja, zadruge, invalidska podjetja, zaposlitveni centri, nevladne organizacije (društva, zavodi, ustanove oziroma fundacije), ki delujejo v korist svojih članov, uporabnikov oziroma širše skupnosti in proizvajajo tržne oziroma netržne proizvode ter storitve, ki rešujejo enega ali več družbenih problemov.« Obstaja Zakon o socialnem podjetništvu, tudi na različnih fakultetah izvajajo predmete s tega področja, npr. Socialno podjetništvo na Ekonomski fakulteti UL ali Socialna ekonomija in socialno podjetništvo na Fakulteti za socialno delo UL.

Termin, po katerem sprašujete, je vsekakor povezan s socialnim podjetništvom, čeprav v vašem primeru ne gre za tipično socialno podjetje, ampak za javni zavod. Še vedno je v ospredju korist skupnosti in ne zgolj tržna naravnanost. Vaš pomislek je povezan s pridevnikom socialen, ki ima v slovenščini več pomenov – SSKJ2 razlaga: 1. 'nanašajoč se na družbo, družben', 2. 'nanašajoč se na gmotni položaj, mesto v družbi, družben', 3. 'nanašajoč se na dejavnost za omiljenje, urejanje gmotnih, življenjskih razmer' in 4. 'ki upošteva koristi drugih, skupnosti'. Navajate recimo termin socialni turizem, ki označuje turizem, namenjen socialno in ekonomsko šibkejšim skupinam prebivalstva, npr. letovanja za otroke iz socialno šibkejših družin (več o tem v monografiji Trajnostni razvoj turističnih destinacij alpsko-jadranskega prostora, 2014, in sicer v poglavju Socialni turizem v Sloveniji avtorice Janje Gabruč, str. 83–103). Ta termin je povezan s skupino terminov z drugega področja, npr. socialna pomoč, socialno varstvo, kar je povezano s 3. pomenom po SSKJ2. Socialna ekonomija, socialno podjetje ipd. pa so povezani s 4. pomenom v SSKJ2, torej 'ki upošteva koristi drugih, skupnosti'.

Lahko bi razmišljali tudi v smer družbeno odgovornega poslovnega modela, vendar že sami ugotavljate, da ne gre za isti pojem (v ang. recimo obstaja termin socially responsible business). Prav tako bi lahko razmišljali recimo o družbeno usmerjenem poslovnem modelu. Ena od možnosti je tudi, da bi pridevnik socialen samo poslovenili v družben, torej družbeni poslovni model, a bi se s tem odmaknili od ustaljenih poimenovanj, kot je npr. socialno podjetje.

Zato menimo, da je v tem primeru najprimernejša najbolj očitna možnost, torej socialni poslovni model. Pri uvajanju novih terminov je pomembno, da upoštevamo že obstoječa poimenovanja z istega področja (npr. socialna ekonomija, socialno podjetništvo, socialno podjetje), saj s tem gradimo logičen poimenovalni sistem in se izognemo potencialni sporazumevalni zmedi.