Referent

Opis terminološkega problema:

Kako bi v slovenščino prevedli angleški termin policy officer?

Termin se pogosto pojavlja v angleških besedilih. Gre za osebo, ki v državni/evropski upravi skrbi za oblikovanje politike nekega področja, zbira in analizira informacije, komunicira z notranjim in zunanjim svetom, pripravlja konference itn.

Ustreznega prevoda za ta termin v slovenščini še ni, prav tako ni posebnega delovnega mesta  v slovenskem sistemu javne uprave, ki bi predvidelo prav takšno delo, saj je opis tako splošen, da ga lahko opravlja kdorkoli.

Pri tovrstnih prevodih se v slovenščini pogosto pojavlja angleška ustreznica v oklepaju. Terminološke rešitve so vedno prilagojene konkretni vsebini, kar dokazujejo tudi izbrani primeri, saj se največkrat dodaja področje, na katerem ponujajo tovrstno delovno mesto.

Stroka zavrača izraz, ki bi vseboval besedo uradnik, saj naj bi bila s sistemizacijo javne uprave tovrstna mesta že zasedena.

enlightened Vprašanje poslano:  20. 3. 2012

Mnenje Terminološke sekcije:

Rešitev je mogoče iskati v več smereh, povsod je treba najti temeljno poimenovanje za osebo (vršilca dolžnosti/dejanja). Ker gre za neke vrste administrativno delo, se ponujajo temeljni izrazi: referent (po SSKJ 'kdor samostojno vodi, opravlja delo, ki predstavlja zaključeno celoto'), uslužbenec (po SSKJ zastarelo 'kdor je v delovnem razmerju navadno za opravljanje dela, ki ni fizično'), uradnik (po SSKJ 'kdor je zaposlen v javni, državni službi in opravlja uradne, zlasti pisarniške posle'), organizator (po SSKJ 'kdor kaj organizira').

Če uradnika stroka zavrača, predlagamo rabo izraza referent. Ker se vsebina določa vsakokrat sproti, predlagamo obliko referent za (izbrano tematsko področje, npr. stike z javnostmi) . V vsakem primeru je končna vsebina pojma znana šele z izbranim področjem, zato ne moremo ponuditi rešitve, ki bi zadostila popolnoma vsem terminološkim načelom.