Razvojna država

Opis terminološkega problema:

Pri svojem delu pogosto srečujem teoretični pojem, v angleščini poimenovan developmental state, ki opredeljuje specifično obliko politične ekonomije, značilno za obdobje izjemno hitre rasti nekaterih vzhodnoazijskih držav, t. i. azijskih tigrov (Koreja, Singapur, Tajvan, Hongkong, Japonska). Developmental state označuje državo, ki strogo nadzoruje in posega v vse sfere družbeno-ekonomskega in političnega življenja z namenom doseganja hitre gospodarske rasti. Zanjo je vedno značilna določena stopnja avtoritarnosti in represije.

V slovenščini sicer obstaja prevod razvojna država, vendar je po mojem mnenju preveč splošen in se ne nanaša vedno na specifično rabo v vzhodnoazijskem kontekstu.

Ali bi lahko predlagali ustreznejši slovenski termin? Kaj menite o razvojniški državi?

Druga zadrega pa so termini, ki se nanašajo na developmental state. Na primer developmental urbanisation, developmental city itd., kot oznako za specifično obliko urbanizacije, mest, ki so značilna v državah, poimenovanih kot developmental state. Kako naj bi poimenovali developmentalism, ki označuje ideologijo razvojne države?

Vprašanje poslano: 22. 10. 2017

Mnenje Terminološke sekcije:

Kot ste omenili, se termin razvojna država lahko uporablja tako za specifično azijsko situacijo kot tudi za splošnojezikovno oznako napredne države. Kljub vsemu pa je sprememba pridevnika (razvojen > razvojniški) premalo povedna, da bi lahko nedvoumno označila drugačen način vodenja gospodarske politike v vzhodnoazijskih državah, imenovanih tudi azijski tigri. Razvojnik je sicer v Slovarju novejšega besedja (SNB) razložen kot 'strokovni delavec, ki v podjetju proučuje možnosti za razvoj novih programov in spremembe, izboljšave že obstoječih ter pripravi ustrezno dokumentacijo za njihovo realizacijo', torej v pomenu 'strokovnjak za razvoj', zato je kot poimenovanje osebe manj primeren za izpeljevanje pridevnikov, ki naj bi označevali vlogo in vpliv države.

Možno bi bilo tudi, da bi geografsko označili tip državnega vpliva, tako, da bi dodali pridevnik (vzhodno)azijski, torej (vzhodno)azijska razvojna država, vendar potrditev v slovenskih besedilih za to ni, poleg tega pa se pojem sodeč po zadetkih na spletu uveljavlja tudi zunaj Azije, zato je takšno poimenovanje manj primerno (prim. npr. članek T. Kanatsu The Political Economy of Development in East Asia and Latin America).

Po drugi strani pa specializacija rabe ali proces terminologizacije, v katerem besedna zveza iz splošnega jezika preide v strokovni jezik, ni redek pojav v terminologiji. Do terminologizacije je pravzaprav prišlo tudi v angleščini, kjer so zvezo developmental state pripisali posebnemu načinu vplivanja državne strukture na gospodarstvo.

Slovenski termin lahko sicer zožimo z dodatnim pridevnikom, ki bi pojasnjeval tip ali način poseganja državne oblasti v družbo. Tako bi lahko govorili o demokratični razvojni državi, avtoritarni razvojni državi ipd., seveda vedno v kontekstu specifične gospodarske situacije, ki velja za posamezno državo.

Opozarjate, da je termin developmental state postal zelo razširjen in da so nastale nove izpeljanke, ki označujejo posamezne pojme, povezane z razvojno državo. Prav ta argument pa moramo upoštevati tudi pri slovenjenju, in sicer je treba tudi v slovenščini zagotoviti rešitev, ki bo omogočala tvorjenje besedne družine iz izhodiščnega termina. Svetujemo, da uporabite osnovni termin razvojna država, hkrati pa tvorite enako tudi naprej, torej razvojna urbanizacija, razvojno mesto, tudi razvojnost. Ta je že v SSKJ razložena kot 'postopno spreminjanje, navadno v popolnejše, bolj dovršene oblike', kar bi ustrezalo tudi poimenovanju filozofije razvojne države. Tako bi preprečili terminološko zmedo, ki lahko nastane pri iskanju najprimernejših ustreznikov zlasti na področjih, ki se hitro in ves čas razvijajo.