Prostovoljstvo

Opis terminološkega problema:

Prosim vas za pomoč pri razumevanju termina prostovoljno-socialno delo. Na naši srednji šoli namreč ta termin uporabljamo že ves čas kot poimenovanje za delo, ki ga dijaki opravijo v zdravstvenih, socialnih in drugih ustanovah, in sicer v svojem prostem času. Delo vodijo mentorji in koordinatorji, dijaki pa o tem vodijo ustrezno dokumentacijo. O svojem delu smo napisali tudi članek v Glasilu Ljubljana. V zvezi s člankom smo prejeli dopis Fakultete za socialno delo, v katerem nas opozarjajo na neustrezno rabo poimenovanja prostovoljno socialno delo, kar utemeljujejo s tem, da je socialno delo termin, ki označuje akademsko disciplino in tudi poklic, ki ga lahko opravljajo le osebe, ki so zaključile študij na Fakulteti za socialno delo UL.

V naši zavesti je, da je prostovoljno-socialno delo termin in v tem smislu ga v šolstvu že desetletja uporabljamo in očitno se je prijel tudi v šolski praksi.

Vprašanje poslano: 8. 11. 2019

Mnenje Terminološke sekcije:

Najprej omenimo, da je ustrezen zapis termina brez vezaja, torej prostovoljno socialno delo. Strinjamo se z vami, da je v šolskem okolju termin prostovoljno socialno delo ustaljen in pogosto rabljen, ponekod je celo del obveznih izbirnih vsebin, kot kaže npr. dopis Gimnazije Škofja Loka. Tudi vsebina pojma je jasna in nedvoumna. Gre za organizirano in vodeno dejavnost, npr. učno pomoč mlajšim učencem, delo s starejšimi, druženje z osebami z motnjo v duševnem razvoju. Sodelujoči dijaki nimajo formalne izobrazbe s področja socialnega dela, je pa dejavnost v nekaterih primerih organizirana tudi v sodelovanju s centri za socialno delo, glej npr. opis »Organizacija in spremljanje prostovoljnega socialnega dela« na Gimnaziji Celje – center ali opis dejavnosti na Dvojezični srednji šoli Lendava. Tudi v publikaciji Slovenske filantropije Odprta cona, 2013, na strani 5 opisujejo projekt Centra za socialno delo Nova Gorica, ki se imenuje »Prostovoljno socialno delo« in poteka v sodelovanju z osnovnimi in srednjimi šolami in je vezan na šolsko leto. Ta projekt poteka že od leta 1991. Na spletni strani Gimnazije Novo mesto lahko preberemo, da projekt »Prostovoljno socialno delo« pri njih poteka že od leta 1985. Termin prostovoljno socialno delo se torej v šolskem okolju uporablja že dolgo, res pa je, da je v večini besedil termin prostovoljno socialno delo pogosto skrajšan v prostovoljno delo ali v prostovoljstvo. Omenimo še Zakon o prostovoljstvu, ki pravno ureja področje prostovoljstva. To sicer ni vezano le na šolsko okolje, ampak je širši pojem, ki vključuje zelo različne dejavnosti. Na spletni strani Prostovoljstvo.org lahko preberemo, da gre za »delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja materialnih koristi zase, opravlja v dobro drugih ali v splošno korist«.

Strokovnjake s Fakultete za socialno delo je verjetno zmotilo, da bi šolski termin prostovoljno socialno delo lahko (laično) tolmačili kot socialno delo, ki ga nekdo opravlja prostovoljno, kar seveda ne drži. Socialno delo je osrednji termin s področja socialnega dela, oseba, ki to delo poklicno opravlja, pa je socialni delavec. Več o opisu dela socialnega delavca na strani Zavoda za zaposlovanje v razdelku Opis poklica: Socialni delavec. Dijaki, ki se v okviru šole ukvarjajo s prostovoljnim socialnim delom, so sicer poimenovani prostovoljci in ne prostovoljni socialni delavci.

Strinjamo se, da je termin prostovoljno socialno delo, ki se uporablja v šolskem okolju, manj primeren s stališča strokovnega področja socialnega dela, vendar pa je še enkrat treba poudariti, da gre za ustaljen termin z dolgoletno tradicijo, ki je v šolskem okolju nedvoumen in ga načeloma ni treba spreminjati. Nas je pa pri pregledu dostopnega gradiva na spletu bolj kot morebitna napačna interpretacija pojma zmotilo, da avtorji besedil termin prostovoljno socialno delo pogosto krajšajo v prostovoljno delo ali v prostovoljstvo. Ker ni smiselno, da se za isti pojem izmenično uporabljajo kar trije termini (prostovoljno socialno delo, prostovoljno delo, prostovoljstvo), predlagamo, da izberete in potem dosledno uporabljate najkrajši termin, tj. prostovoljstvo. Dodaten argument za termin prostovoljstvo je tudi poimenovanje osebe, ki se s tem ukvarja, z izrazom prostovoljec in ne prostovoljni socialni delavec.