Pripovedna ostenzija

Opis terminološkega problema:

V strokovnem besedilu s področja folkloristike sem naletela na besedno zvezo pripovedna ostenzija, ki označuje pojav, pri katerem zgodba konkretno vpliva na realni svet pripovedovalca in oblikuje ter spreminja njegov način življenja, npr. iskanje zakopanega zaklada na podlagi pripovedi. Zanima me, kako bi omenjeno zvezo najustrezneje poslovenili. Mogoče bi jo lahko zamenjali z eno od naslednjih možnosti: pripovedna podobnost, navideznost, dozdevnost, paralelizem, vzporednost, prepletanje, križanje, skladnost, ujemanje.

Vprašanje poslano: 14. 12. 2019

Mnenje Terminološke sekcije:

Termin ostenzija se ne pojavlja le na področju folkloristike, temveč tudi na področju filozofije in jezikoslovja, kjer označuje kazanje na realen objekt, npr. medtem ko govorimo o hiši, pred katero stojimo, še pokažemo nanjo (prim. diplomsko delo P. Žunkovič Jezikovne značilnosti v oglasih Štajerca, 2015, str. 45). Termin so v nekaterih virih slovenili kot pokaznost (prim. T. Korošec Skupni sporočanjski krog v poročevalstvu, 1992, str. 109), ki pa se po našem mnenju ni ustalila. Na relativno ustaljenost in jezikovnosistemsko sprejemljivost termina ostenzija kaže tudi dejstvo, da iz njega že nastajajo tvorjenke, npr. ostenzivnost (prim: T. Korošec Skupni sporočanjski krog v poročevalstvu, 1992, str. 109), in besedne zveze, npr. ostenzivni izraz, ostenzivno usmerjanje (prim. diplomsko delo P. Žunkovič Jezikovne značilnosti v oglasih Štajerca, 2015, str. 19, 45) in ostenzivna definicija (prim. S. Pollak Luščenje definicijskih kandidatov iz specializiranih korpusov, 2014, str. 6–7).

Prevzeti termin ostenzija je torej aktualen v različnih strokah. Na področju folkloristike se uporablja z levim prilastkom pripovedni, torej pripovedna ostenzija (prim. A. Kvartič Lov na šaleške zaklade, 2017, str. 103). Takšna dopolnitev z levim prilastkom je po našem mnenju ustrezna, saj je v tem primeru povsem jasno, da gre na področju folkloristike za posebno vrsto ostenzije oz. za drug pojem.

Kljub temu da gre za prevzeti termin, v tem primeru jezikovno intervencijo odsvetujemo, saj se termin dovolj dobro vklaplja v slovenski jezikovni sistem. Za označitev obravnavanega pojava v folkloristiki torej svetujemo termin pripovedna ostenzija.