Prehranska varnost, prehranska preskrbljenost, prehranska nepreskrbljenost, prehranska stabilnost

Opis terminološkega problema:

Na nas so se obrnili prevajalci v institucijah EU z vprašanjem, kako bi v slovenščino prevedli angleške termine food safety, food security, food insecurity in food stability?

Prevajalci potrebujejo usklajeno rešitev za vse štiri pojme. Predlogi morebitnih rešitev:

food safety: prehranska varnost;

food security: prehranska gotovost, zanesljiva preskrba s hrano, preskrbljenost s hrano, prehransko varstvo;

food insecurity: prehranska negotovost, negotova preskrba s hrano, motena preskrba s hrano, nepreskrbljenost s hrano;

food stability: prehranska stabilnost.

enlightened Vprašanje poslano:  26. 9. 2012

Mnenje Terminološke sekcije:

Terminološko ustrezna poimenovanja so tudi tista, ki so stalna, zaradi navidezne ali dejanske podobnosti pojmov lahko pride tudi do zamenjave ali neustrezne sinonimne rabe. Glede na predlagane rešitve, bi morali obdržati prehranska varnost za food safety.

Kar se tiče food stability – samostalnik stabilnost se z različnimi pridevniki uporablja na več področjih. Čeprav je bila beseda v tem pomenu v pravopisu in SSKJ označena kot publicistična, ji raba daje upravičen status, torej lahko govorimo o prehranski stabilnosti (in tudi nestabilnosti), pri čemer glede na dostopne vire, to pomeni predvsem zanesljivo preskrbo s hrano, manj pa kakovost ali varnost hrane.

Ostane torej food security. Svetovna zdravstvena organizacija: /koncept/, ko imajo vsi ljudje ves čas dostop do zadostne količine zdrave in varne hrane za ohranjanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga.

Pomenske sestavine so torej: stalna preskrba, varna hrana, zdravo življenje.

Ker je najpomembnejši vidik dovolj varne hrane za zdravo življenje, predlagamo, da se za food security uporablja prehranska preskrbljenost in za food insecurity prehranska nepreskrbljenost.

Pri food stability sta glavna pomenska vidika zanesljivost in stalnost, zato predlagamo termin prehranska stabilnost.

food safety

prehranska varnost (zaradi uveljavljenosti)

food security

prehranska preskrbljenost

food insecurity

prehranska nepreskrbljenost

food stability

prehranska stabilnost