Požarna voda

Opis terminološkega problema:

Prosim vas za pomoč pri težavi, na katero sem naletel pri pripravi prevoda navodil za zajem požarne vode, nem. Löschwasser-Rückhaltung. V slovenski strokovni javnosti s področja požarnega varstva sta se namreč pri izdelavi in izdaji zadnje tehnične smernice (TSG-1-001: 2019 Požarna varnost v stavbah) pojavila dva izraza, ki prej nista bila del strokovnih besedil. To sta gasilna voda in požarna voda, pomen obeh izrazov pa je v smernici opredeljen kot:

  • gasilna voda: voda, ki je uporabljena za gašenje,
  • požarna voda: gasilna voda, ki ostane na požarišču po gašenju.

Oba termina sta tako v stroki kot tudi v širši javnosti velikokrat narobe uporabljena in razumljena, saj je pogosto v rabi le eden od njiju, ne glede na to, o kateri vodi je govora. Sprašujem vas, ali sta navedena termina v slovenskem jeziku sploh smiselna oziroma ali bi bila bolj smiselna raba terminov gasilna voda (voda, ki je uporabljena za gašenje) in onesnažena gasilna voda (gasilna voda, ki ostane na požarišču po gašenju)? To bi tudi bolj ustrezalo nemški terminologiji na tem področju, ki pozna samo Löschwasser, kar ustreza poimenovanju gasilna voda, in kontaminiertes Löschwasser, kar bi lahko bilo v slovenščini kontaminirana ali onesnažena gasilna voda, zgoraj omenjena smernica pa uvaja termin požarna voda.

Vprašanje poslano: 22. 11. 2019

Mnenje Terminološke sekcije:

Pregled strokovne literature in pravnih predpisov s področja požarnega varstva, gradbeništva in strojništva je pokazal res veliko neenotnost pri rabi terminov, ki ju omenjate. To pomeni, da je smernica pravzaprav utemeljen način, kako normirati in usmeriti doslej neenotno rabo poimenovanj. Pomembno načelo v terminologiji je načelo ustaljenosti, kar omogoča strokovnjakom in tudi uporabnikom z drugih področij, da terminologijo uporabljajo nedvoumno in tako preprečijo nesporazume.

Tako, kot navajate, se za vodo za gašenje poleg gasilne vode uporabljajo tudi druga poimenovanja, npr. opisna različica voda za gašenje v raziskovalni nalogi Oskrba z vodo za gašenje, ki jo je za Upravo RS za zaščito in reševanje izdelal Center za prenos znanj in tehnologij, vodo za gašenje uporabljata tudi Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij in Tehnični pravilnik na Vodovodu sistema B. V literaturi za izobraževanje gasilcev, ki ga organizira Gasilska zveza Slovenije, je za ta pojem ustaljeno poimenovanje gasilna voda, npr. Gradbeništvo in preskrba z gasilno vodo, Vozila in oprema, pa tudi v komentarju J. Janežiča Zastarel pogled na sodobno požarno varstvo, diplomskem delu V. Mijatovića Organizacija gradbišča in tehnološki procesi grajenja poslovno-skladiščnega objekta v Mestinju (2016, str. 37) ali diplomskem delu D. Štukleka Predlog tehnološko-varnostnih ukrepov v predorskem paru Golo rebro in Pletovarje (2010, str. 47).

Poimenovanje požarna voda se v zaključnih delih s področja gradbeništva uporablja tako za vodo, ki ostane na požarišču po končani intervenciji, npr. v magistrskem delu M. Gorjupa Uporaba teorije grafov za zasnovo merilnih območij v vodovodnih omrežjih (2016, str. 75), še pogosteje pa kot poimenovanje vode, ki mora biti na voljo za gašenje v primeru intervencije, npr. v diplomskem delu J. Kristana Viri požarne vode za območje poselitve (2006), na spletnih straneh Komunale Slovenj Gradec Oskrba s požarno vodo.

Posvetovali smo se tudi s strokovnjaki Slovenskega združenja za požarno varnost, Zavoda za gradbeništvo in Gasilske brigade Ljubljana. Vsi se strinjajo, da sta potrebni dve poimenovanji. Ker za vodo, ki jo je po gašenju treba loviti v posebne bazene, ni bilo enotnega poimenovanja, se strinjajo s predlogom v najnovejši tehnični smernici. Čeprav gasilska stroka v veliki meri sledi nemškim smernicam in standardom, pa je tehnična smernica TSG-1-001: 2019 Ministrstva za okolje in prostor RS Požarna varnost v stavbah priložnost, da se raba končno poenoti, zato svetujemo, da za vodo, namenjeno gašenju, uporabljate termin gasilna voda, za vodo, ki ostane na požarišču po gašenju, pa požarna voda. Krajša poimenovanja so v terminologiji ustreznejša in uporabnejša od daljših, ki so podvržena krajšanju, zato je poimenovanje onesnažena gasilna voda, čeravno natančnejše, manj primerno.