Plagiatorstvo

Opis terminološkega problema:

Prosim vas za nasvet v zvezi z izrazom plagiarizem, ki se v nekaterih okoljih pojavlja kot sopomenka termina plagiatorstvo. Plagiatorstvo označuje prevzemanje in objavljanje tujega dela pod svojim imenom. V rabi so termini plagiat, plagiator, plagiatorstvo, plagiatorski (SSKJ in SP navajata tudi plagiatstvo, ki pa se dokaj redko uporablja), večkrat pa zasledim tudi plagiarizem, za katerega menim, da je neustrezen in enostavno prevzet iz angleškega jezika (ang. plagiarism). Prosim vas za mnenje o tem, ali je raba izraza plagiarizem odsvetovana.

Vprašanje poslano: 16. 1. 2017

Mnenje Terminološke sekcije:

Termin plagiatorstvo je že precej ustaljen – v pravnem smislu gre za kršitev avtorske pravice, čeprav sam izraz v Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah ni eksplicitno omenjen. V nastajajočem Pravnem terminološkem slovarju pa najdemo iztočnico plagiat, ki označuje 'protipravno prisvojeno ali kopirano tuje avtorsko delo brez navedbe resničnega avtorja' in sodi na področje prava intelektualne lastnine. Kot navajate v vprašanju, se plagiatorstvo pojavi že v SSKJ, ki ga razlaga kot 'dejavnost plagiatorjev', plagiator pa je razložen kot 'kdor prepiše, prevzame tuje delo in ga objavi, prikaže kot lastno, navadno v književnosti'. V zadnjih letih se o plagiatorstvu govori zlasti v povezavi z diplomskimi, magistrskimi in doktorskimi nalogami, npr. Smernice za preprečevanje plagiatorstva Fakultete za ekonomijo ali besedilo Plagiatorstvo na spletnih straneh Univerze v Mariboru.

V besedilih se včasih pojavi tudi izraz plagiarizem (ki je verjetno res nastal pod vplivom angleškega termina plagiarism), vendar bistveno redkeje kot plagiatorstvo – razmerje med plagiarizmom in plagiatorstvom v Gigafidi je 9 : 472. Redko se pojavi tudi izraz plagiatstvo (ki ga je sicer – za razliko od plagiarizma – zabeležil tudi SSKJ), v Gigafidi ima plagiatstvo le 10 pojavitev.

Vsi trije izrazi (plagiatorstvo, plagiarizem in plagiatstvo) se torej uporabljajo, vendar pa bi glede na terminološko načelo ustaljenosti vsekakor dali prednost najbolj uveljavljenemu in ustaljenemu terminu plagiatorstvo.