Pisno novinarstvo

Opis terminološkega problema:

Zanima nas slovenski ustreznik za angleški termin written journalism. Termin označuje novinarstvo, ki sporoča preko pisane besede (v nasprotju z novinarstvom, pri katerem je poudarek na slikah in govorjeni besedi). Katera slovenska zveza bi bila primernejša za označevanje pojma – pisno novinarstvo ali pisni novinarski prispevek?

enlightenedVprašanje poslano: 10. 7. 2017

Mnenje Terminološke sekcije:

Zveza pisno novinarstvo sicer ni pogosta, vendar se pojavlja, gl. npr. magistrsko nalogo E. Luznarja Jezikovno-stilni razvoj naslovja od prvega slovenskega časnika do danes), diplomsko delo M. Rolih Tuji pisatelji – novinarji: Gabriel García Márquez, 2004, diplomsko delo M. Premrla Prisotnost izventekstualne subjektivitete v poročilih časopisa Delo, 2009, študijske zapiske za predmet Teorije medijev in komuniciranja. Poimenovalni postopek, s katerim je zveza nastala, je prevod angleškega termina, ki je relativno pogost poimenovalni postopek.        

V SSKJ je pridevnik pisen razložen kot 'nanašajoč se na pisanje', zaradi česar je ustrezen kot sestavina zveze pisno novinarstvo. Na drugi strani pa se nam zdi pisni novinarski prispevek manj primerna rešitev, saj označuje konkretnejši pojem kot pisno novinarstvo (ne označuje vrste novinarstva, ampak prispevek v okviru pisnega novinarstva).

Glede na poslano definicijo smo pomislili tudi, da bi angleškemu terminu written journalism lahko ustrezal termin časopisno novinarstvo, ki sicer ustreza angleškemu terminu newspaper journalism, vendar smo se po premisleku strinjali, da gre za dva pojma. Poleg časopisnega novinarstva namreč obstaja tudi spletno novinarstvo, ki ustreza angleškemu terminu online journalism. (Več o obeh vrstah novinarstva gl. npr. diplomsko nalogo M. Borko Konvergenca v novinarstvu, 2008.) Po pregledu dostopnega gradiva sklepamo, da gre pri obeh vrstah novinarstva za pisno novinarstvo v nasprotju z radijskim novinarstvom in televizijskim novinarstvom, ki sporočata prek govornega prenosnika.

Če povzamemo: menimo, da je najprimernejši ustreznik za angleški termin written journalism slovenska zveza pisno novinarstvo.