Paraalpsko smučanje

Opis terminološkega problema:

Zanima me, kako se piše termin paraalpsko smučanje? Se pridevnik paraalpski piše skupaj, narazen ali z vezajem? Termin označuje alpsko smučanje invalidov. Predpona para se nanaša na izražanje podobnosti, vzporednosti z alpskim smučanjem. Termin izhaja iz angleščine (para alpine skiing).

Vprašanje poslano: 7. 4. 2020

Mnenje Terminološke sekcije:

Vaše vprašanje se nanaša na jezikovnosistemsko ustrezen zapis termina. Pri tem načeloma upoštevamo pravila, ki veljajo za slovenski jezik sploh. Pri pridevniku paraalpski gre za podredno zloženko, zato je ustrezen zapis skupaj (glej tudi iztočnico para.. v Slovenskem pravopisu 2001). Če bi pridevnik pisali z vezajem, tj. para-alpski, bi to pomenilo, da gre za priredno zloženko (para in alpsko hkrati), kar pa v tem primeru ni smiselno. Prav tako je neustrezen zapis narazen, ki se (sicer redko) pojavi tudi v slovenskih besedilih, nanj pa je verjetno vplival angleški zapis para alpine.

Pisava skupaj je utemeljena tudi z besedno družino, torej sorodnimi pojmi, ki so vsi po vrsti zapisani skupaj. V Slovenskem smučarskem slovarju najdemo iztočnici paraolimpijski komite in zimske paraolimpijske igre, V SSKJ2 pa so iztočnice paraolimpijada, paraolimpijec in paraolimpijski. V tem kontekstu je zanimiv tudi odgovor Novost v športu: »paraolimpijski« ali »paralimpijski« v Jezikovni svetovalnici.

Tudi v besedilih na spletu prevladuje zapis skupaj, npr. predstavitev paraalpskega smučanja na spletni strani Zveze za šport invalidov Slovenije, kjer je opredeljeno kot krovni termin, ki obsega več kategorij tekmovalcev, in sicer slepih in slabovidnih, stoječih in sedečih. Svetujemo vam torej zapis skupaj, tj. paraalpsko smučanje.