Pandemska pravljica

Opis terminološkega problema:

Pišem znanstveni članek o motivih zdravja in bolezni v mladinski književnosti. V članku bi pravljico bratov Jacoba in Wilhelma Grimm Otroci iz Hamelina, v kateri se pojavi motiv kuge iz leta 1284, rada postavila v kontekst teorije pripovedi. V relevantni angleški znanstveni monografiji so pravljice, ki tematizirajo dogajanje v času pandemije, imenovane pandemic tales, torej pandemijske pravljice. Zanima me, ali je to poimenovanje ustrezno. Ali bi bilo morda ustrezneje govoriti o pravljicah o pandemijah?

Vprašanje poslano: 5. 5. 2020

Mnenje Terminološke sekcije:

V angleščini se za poimenovanje pojma, ki ga omenjate, torej uporablja termin pandemic tale, in sicer predvsem v monografiji Marka Davisa in Davine Lohm Pandemics, Publics, and Narrative (2020). Za ustrezni slovenski termin predlagamo zvezo pridevnika in samostalnika, saj so večbesedni termini v slovenščini najpogosteje prav zveze z levim (pridevniškim) prilastkom. Zveze z levim prilastkom praviloma nakazujejo tudi večjo stopnjo ustaljenosti termina v primerjavi z zvezami z desnim prilastkom, kot je npr. pravljica o pandemiji, ki je bolj opisna.

Kar zadeva pridevnike, ki označujejo povezavo s pandemijo, je zanimivo, da se v rabi pojavljajo kar trije, in sicer pandemski, pandemični in pandemijski. Pridevnik pandemijski je v rabi najredkejši, zato verjetno tudi ni zabeležen v nobenem od dostopnih slovarjev slovenskega jezika. V Sprotni slovar slovenskega jezika pa sta vključena sinonimna pridevnika pandemični in pandemski (s prvim pomenom 'ki zaradi hitrega širjenja zajame zelo široko območje, več celin'). Med terminološkimi slovarji tako Mikrobiološki slovar kot Slovenski medicinski slovar navajata le pridevnik pandemičen 'ki se nanaša na pandemijo'. O jezikovni izbiri med omenjenima pridevnikoma so sicer pisali tudi že kolegi iz Jezikovne svetovalnice v odgovoru Jezikovna izbira: »pandemičen« ali »pandemski«.

Ena od možnih rešitev je ta, da bi pridevnik pandemični kot sestavino terminov uporabljali v medicini in sorodnih vedah, pridevnik pandemski pa v neterminoloških zvezah in terminoloških zvezah drugih področij, npr. v literarni vedi. Predlagamo vam torej, da uporabljate termin pandemska pravljica.