Paket zemljevidov

Opis terminološkega problema:

Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin map pack, ki označuje dodatek k računalniški igri, v katerem je zbirka zemljevidov oziroma virtualnih  okolij, v katerih se računalniška igra lahko igra. Ali bi bil ustrezen slovenski termin paket direktorijev ali paket map?

enlightenedVprašanje poslano: 30. 4. 2017

Mnenje Terminološke sekcije:

V nam dostopnih virih za obravnavani pojem nismo našli ustaljenega slovenskega termina, iz česar sklepamo, da v stroki še ni prišlo do razmisleka o oblikovanju ustreznega slovenskega poimenovanja. Zato je po našem mnenju pobuda za novotvorbo oziroma terminološki dogovor vsekakor na mestu.

Najpreprostejša možnost za zapolnitev poimenovalne praznine v jeziku je v takšnih primerih prevzem iz tujega jezika, kar se je do določene mere že zgodilo tudi v tem primeru, saj je na spletu kar nekaj pojavitev, kjer je v slovenskem besedilu uporabljena kar citatna oblika angleškega termina, torej map pack. Je pa potrebno poudariti, da je to bolj zasilna rešitev, ki jo navadno skušamo nadomestiti s terminom, ki se bolje vključuje v naš jezikovni sistem.

Z jezikovnosistemskega vidika je vaš predlog zveze z desnim samostalniškim prilastkom ustrezen, čeprav so za večbesedne termine v slovenščini bolj značilne zveze z levim pridevniškim prilastkom. Tudi samostalnik paket, ki je v jedru predlagane samostalniške zveze, je ustrezen, saj gre v tem primeru dejansko za zbirko, skupek nečesa. Neustrezni pa sta po našem mnenju predlagani določili. Pri obravnavanem pojmu gre namreč za zbirko zemljevidov oziroma virtualnih okolij, medtem ko samostalnik direktorij po Slovarju novejšega besedja slovenskega jezika (SNB) označuje 'zbirko datotek, ki so shranjene na danem pogonu', samostalnik mapa pa 'seznam s podatki o datotekah, navadno shranjen na disku računalnika'. Po našem mnenju bi v tem primeru pojem bolje označevala besedna zveza igralno okolje ali pa morda še bolje kar samostalnik zemljevid, ki bi dovolj nedvoumno vzpostavljal asociativno povezavo z obravnavanim pojmom in poleg tega omogočil oblikovanje še gospodarnejšega termina. Predlagamo vam torej besedno zvezo paket zemljevidov, ki je jezikovnosistemsko ustrezna in ustreza osnovnim terminološkim načelom, tako da bi se po našem mnenju v stroki lahko uveljavila.

Za angleški termin map pack s področja računalniških iger vam torej svetujemo slovenski termin paket zemljevidov.