Omejevanje socialnih stikov

Opis terminološkega problema:

Zanima nas, kateri slovenski termin je najprimernejši ustreznik za angleški termin social distancing, ki označuje celoto ukrepov, ki jih sprejmejo pristojne osebe, da se ustavi oz. upočasni širjenje močno nalezljive bolezni. Pogovarjali smo se o različnih slovenskih poimenovanjih – razstikanju, socialnem distanciranju, družbenem oddaljevanju, omejevanju socialnih stikov in omejevanju družbenih stikov.

Vprašanje poslano: 16. 3. 2020

Mnenje Terminološke sekcije:

Razstikanje je gotovo najbolj kreativen poimenovalni predlog, ki pa ga v konkretnem primeru ne bi podprli. Funkcija terminologije je namreč učinkovito sporazumevanje, kar pomeni, da mora biti število poimenovanj za isti pojem omejeno; najučinkoviteje je, če za en pojem obstaja eno poimenovanje. V vašem primeru je za pojem v rabi več poimenovanj, ki so obvestilno učinkovita, zato ni potrebe po tvorjenju novega.

Predlog družbeno oddaljevanje je neprevzeta alternativa poimenovanju socialno distanciranje. Pojavlja se tudi varianta vzdrževanje socialne distance, pri čemer je socialna distanca poimenovalno že zasedena, in sicer označuje sociološki pojem, gl. npr. članek M. Smrketa in M. Hafner-Finka (Ne)religioznost in socialna distanca do izbranih družbenih manjšin v postsocialistični Evropi (2008). To sicer ne pomeni, da ga v nobenem primeru ne bi smeli uporabiti za poimenovanje pojma na drugem strokovnem področju. Za pojem, po katerem sprašujete, se pogosto rabi ravno zveza vzdrževanje socialne distance oz. socialno distanciranje. Zveza družbeno oddaljevanje pojem označuje nekoliko dvoumno. Glede na prvo razlago v SSKJ2 se namreč glagol oddaljevati se navezuje na zelo konkretno dejanje: 'premikajoč se večati razdaljo med seboj in določeno osebo, stvarjo'. Drugi pomen se veže na časovno oddaljevanje: 'prihajati glede na določen trenutek, čas v položaj, da je od njega že pretekel določen čas', tretji pomen je 'postajati drugačen po lastnostih, značilnostih', četrti pa 'prenehavati imeti naklonjena, prijateljska čustva'.

Še najprimernejše se nam zdi poimenovanje omejevanje socialnih stikov. Socialni stik je očitno uveljavljen termin na področju socialne pedagogike in se pojavlja tudi na področjih, na katere sega socialna pedagogika, npr. v medicini, gl. diplomsko delo N. Anzeljc Socialne mreže starostnikov in vloga socialnega pedagoga v institucionalnem varstvu (2012, npr. str. 52–53), članek B. D. Jurišić Specialnopedagoška obravnava otrok z avtizmom (2011). V to pojmovno skupino sodijo tudi drugi termini s sestavino socialni, npr. socialna mreža (gl. npr. slovarski sestavek socialna mreža v slovarju na spletni strani Inštituta Antona Trstenjaka). Zaradi tega smo dali prednost omejevanju socialnih stikov pred zvezo omejevanje družbenih stikov.

Svetujemo vam, da za angleški termin social distancing uporabljate slovensko poimenovanje omejevanje socialnih stikov, ki po našem mnenju pojem označuje najbolj natančno, poleg tega pa je – za zdaj predvsem v publicističnih besedilih – tudi relativno ustaljen.

----------------

Dodatek, 6. 5. 2020

V svetovalnico smo dobili vprašanje, kakšen bi bil slovenski termin za ang. physical distancing. Menimo, da v tem primeru ne gre za nov pojem, ampak za poskus terminološke intervencije, pri čemer si del stroke želi zamenjati že precej ustaljen ang. termin social distancing (v slovenščini mu ustreza omejevanje socialnih stikov) s terminom physical distancing, saj naj bi termin social distancing napeljeval na to, da bi ljudje opuščali vse socialne stike, ne le tistih, ki so povezani s fizično oddaljenostjo do drugih ljudi. Pobuda je prišla s strani WHO, in sicer 20. marca letos na tiskovni konferenci o COVID-19. S pobudo se strinjajo tudi nekateri drugi strokovnjaki, povzelo jo je tudi več medijev, npr. CNN v prispevku Forget 'social distancing.' The WHO prefers we call it 'physical distancing' because social connections are more important than ever (18. april 2020) in Aljazeera v prispevku Why 'physical distancing' is better than 'social distancing' (30. marec 2020). Tudi pri nas se je že pojavila želja po menjavi termina (gl. npr. prispevek Inštituta za raziskave in razvoj Omejevanje socialnih stikov ali morda kaj drugega).

Če bi se odločili za menjavo termina, bi po analogiji z omejevanjem socialnih stikov predlagali omejevanje fizičnih stikov, vendar pa trenutno ne moremo napovedati, če bo terminološka intervencija uspela, saj je omejevanje socialnih stikov že precej uveljavljeno. Poleg tega obstaja možnost zmede, ki bi jo morebitna menjava povzročila, saj vsaj od začetka ne bi bilo povsem jasno, ali gre pri omejevanju fizičnih stikov morda za kak drug (ožji) pojem. Brez širšega terminološkega dogovora torej menjavo termina zaenkrat odsvetujemo.