Oksorazgradljiva plastika

Opis terminološkega problema:

Sem v dvomih glede prevodnih ustreznic angleških izrazov oxo-degradable plastics in oxo-biodegradable plastics. Je pravilen zapis okso-razgradljiva plastika ali oksorazgradljiva plastika? Oksobiorazgradljiva plastika ali okso-biorazgradljiva plastika? Gre za plastiko, ki ji dodajo aditive, ki pod vplivom toplote ali UV-svetlobe povzročijo oksidacijo, posledica tega pa je razgradnja plastičnega materiala v mikrodelce.

V slovenskih spletnih virih pri pridevniški sestavini termina prevladuje zapis okso-razgradljiv, ki pa po mojem mnenju ni pravilen. V tem primeru bi namreč vezaj pomensko nadomeščal veznik in, kar vsebinsko tu ni smiselno. Pri zapisu okso-biorazgradljiv pa je vezaj morda smiseln, saj naj bi okso-biorazgradnja vključevala dva procesa, namreč oksorazgradnjo in biološko razgradnjo (oz. biorazgradnjo).

Vprašanje poslano: 28. 2. 2020

 

Mnenje Terminološke sekcije:

Čeprav gre v primeru angleških terminov oxo-degradable plastics in oxo-biodegradable plastics bolj kot za kemijski oz. okoljski termin za marketinški izraz, pa je pri tem vendarle prisoten proces oksidacije (pod posebnimi pogoji spodbujen z aditivi, ki jih dodajo običajni plastiki), zato menimo, da bi bilo pri slovenskem terminu smiselno upoštevati ustaljeno prakso zapisovanja predpone okso-, ki je v Kemijskem slovarju definirana kot 1. 'predpona v imenih spojin, ki vsebujejo kisik, npr. oksokislina' in 2. 'predpona, ki označuje navzočnost dodatne karbonilne skupine v organskih spojinah, npr. 3- oksobutanojska kislina, CH3C(O)CH2COOH', slovar navaja tudi angleški ustreznik oxo. Predpono okso- bi lahko nadomestili tudi s pridevnikom oksidativni oz. oksidacijski, torej oksidativno/oksidacijsko razgradljiva plastika. Vendar zaradi gospodarnosti predlagamo krajšo obliko oksorazgradljiva plastika. Torej se strinjamo z vami, da je zapis brez vezaja z jezikovnosistemskega vidika ustreznejši.

V primeru oxo-biodegradable plastics pa imamo težavo že na pojmovni ravni, saj strokovnjaki opozarjajo, da je ime zavajajoče (glej npr. Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in svetu o vplivu uporabe okso-razgradljive plastike, vključno z okso-razgradljivimi plastičnimi nosilnimi vrečkami, na okolje, 2018; diplomsko delo A. Urh Vpliv razpada polietilena na vezavo modelnih organskih onesnaževal, 2014, str. 6) – zaenkrat še ni dokazov, da je ta plastika tudi v resnici biorazgradljiva. Pri tem namreč pride le do fragmentacije v majhne delčke, ki ostanejo v okolju, ne pa do popolne biorazgradnje, ko material razpade in ga mikroorganizmi razgradijo v elemente, ki jih je mogoče najti v naravi, npr. CO2, voda in amoniak. V tem smislu je poimenovanje okso-biorazgradljiva plastika res zavajajoče in njegove uporabe ne priporočamo. Glede samega zapisa pa drži, da je to poimenovanje nastalo na podlagi predvidevanja soobstoja dveh procesov (oksorazgradnje in biorazgradnje), zato se strinjamo z vami, da je v tem primeru bolj utemeljen zapis z vezajem, ki nadomešča veznik in.