Okrasna gizdavka

Opis terminološkega problema:

V Sloveniji se za vrsto želv Trachemys scripta, v katero sodita podvrsti rdečevratka in rumenovratka, uporablja ime popisana sklednica. Ime se uporablja tudi v uradnih dokumentih državnih inštitucij. Eden zadnjih primerov so Strokovne podlage za obvladovanje močno razširjenih invazivnih tujerodnih vrst za vrsto popisana sklednica (Trachemys scripta), ki jih je Zavod RS za varstvo narave pripravil marca 2018.

Ker gre za terminološko popolnoma napačno uporabo rodovnega imena Trachemys, v praksi velikokrat prihaja do nejasnosti in zmede. Na to nakazuje na primer dejstvo, da ljudje zaradi sestavine sklednica v slovenskem imenu sklepajo, da se lahko popisana sklednica (Trachemys scripta) križa z močvirsko sklednico (Emys orbicularis). V naravi se rodova Emys in Trachemys s svojimi predstavniki pojavljata na različnih kontinentih in med njima ni znanega križanja.

V Herpetološkem društvu za odpravo neskladja predlagamo, da se za rod Trachemys uporablja ime gizdave želve, ki se je v preteklosti že uporabljalo, za vrsto Trachemys scripta pa ime okrasna gizdavka. Podvrsti Trachemys scripta scripta in Trachemys scripta elegans naj obdržita svoji že splošno uveljavljeni imeni, torej rumenovratka in rdečevratka. Omenjen predlog za uveljavitev poenotenega imena bomo objavili v strokovnem biltenu.

Vprašanje poslano: 16. 6. 2019

Mnenje Terminološke sekcije:

Pri slovenskih imenih želv očitno prihaja do neskladja, ki je moteče. Težava morda izvira iz dejstva, da obe vrsti, ki ju omenjate, torej močvirska sklednica (Emys orbicularis) in popisana sklednica (Trachemys scripta), spadata v družino sklednic (Emydidae). Vendar pa vrsti pripadata različnim rodovom (Trachemys in Emys). Vrsta močvirska sklednica (Emys orbicularis) je edina predstavnica rodu Emys, medtem ko ima rod Trachemys vrsto Trachemys scripta in še nekaj podvrst, med katerimi sta pri nas najbolj znani rdečevratka (Trachemys scripta elegans) in rumenovratka (Trachemys scripta scripta).

Kot argument za spremembo ustaljenega imena popisana sklednica za lat. Trachemys scripta navajate možnost napačnega vtisa, ki bi lahko nastal pri nestrokovnjakih, da sta si popisana sklednica in močvirska sklednica biološko bližje, kot sta si v resnici. Vrsti namreč živita na različnih kontitentih, močvirska sklednica je avtohtona vrsta pri nas, medtem ko je popisana sklednica alohtona vrsta in v naravi ogroža močvirsko sklednico.

Načeloma se z vašim predlogom, da bi bilo za vrsto Trachemys scripta smiselno menjati slovensko ime popisana sklednica z imenom okrasna gizdavka, strinjamo, vendar opozarjamo, da je ime popisana sklednica že precej ustaljeno in velikokrat rabljeno tudi v strokovnih besedilih. Uspešnost terminološke intervencije je v tem primeru vprašljiva, zato vam predlagamo, da se o tem pogovorite še z drugimi strokovnjaki z vašega področja in pred dokončno menjavo termina pridete do širšega konsenza v zvezi z menjavo termina. Predlog gizdava želva za rod Trachemys pa ni tako problematičen, ker se je v preteklosti v strokovni literaturi že pojavljal in ga verjetno del stroke pozna, tako da njegova ponovna uveljavitev ni tako vprašljiva. Sicer sta s terminološkega vidika oba predloga ustrezna. Ustaljenih imen rdečevratka za Trachemys scripta elegans in rumenovratka za Trachemys scripta scripta ne bi spreminjali.