Nutricevtik

Opis terminološkega problema:

Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin nutraceutical oz. nutriceutical. Na spletu se pogosteje pojavlja oblika nutraceutical. Termin označuje snov, ki ima pozitivne učinke na zdravje in preprečuje ali zdravi bolezni. Našla sem potrditve za dve slovenski poimenovanji, in sicer nutracevtik in nutricevtik. Katero poimenovanje naj uporabim?

enlightenedVprašanje poslano: 4. 9. 2017

Mnenje Terminološke sekcije:

Poimenovalna zmeda je že v angleščini, saj pojem označujeta tako nutraceutical kot nutriceutical, pri čemer je prva oblika pogostejša. Ta dvojnost se je prenesla tudi v slovenščino, kjer pojem označujeta nutracevtik in nutricevtik. Da je raba v slovenščini nedosledna, dokazujeta npr. naslova študijskih predmetov na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, v katerem je nutracevtika (Funkcionalna živila in nutracevtika), in na Fakulteti za vede o zdravju Univerze na Primorskem, v katerem je nutricevtika (Nutricevtika).

Predlagamo vam, da z vidika jezikovnega sistema prednostno uporabljate obliko z -i-, torej nutricevtik (in nutricevtiko za poimenovanje vede), po vzoru poimenovanj nutricionistika, ki je 'veda o prehrani', in nutricionist, ki je 'strokovnjak za prehrano' (SNB). Na drugi strani pa – kot ugotavljate že sami – je v angleščini pogostejša oblika nutraceutical, ki jo bodo posamezniki, ko se bodo srečali s tem terminom, praviloma prevajali kot nutracevtik, zaradi česar se bo ta oblika uporabljala še naprej. Kljub temu pa menimo, da bi bilo smiselno vplivati na poenotenje rabe z dosledno rabo termina nutricevtik, ki je sistemska rešitev.