Novičnik

Opis terminološkega problema:

Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin newsletter, ki označuje publikacijo, v kateri podjetje ali druga organizacija objavlja notranje novice in novice, vezane na določeno strokovno področje. Tovrstna publikacija, ki navadno v elektronski obliki izhaja periodično in na katero se je navadno potrebno naročiti, je namenjena seznanjanju ožjih zainteresiranih skupin z novostmi na določenem področju. V različnih virih se pojavljajo različni slovenski ustrezniki, npr. glasilo, novice, novičnik, e-novice, e-novičke, bilten. Kateri slovenski ustreznik je po vašem mnenju najustreznejši?

Kako je z veliko začetnico, če gre za naslov publikacije, ki prinaša sprotne novice o poteku določenega projekta?  Ali je prav npr. E-novice projekta X ali e-novice projekta X? Kako je z veliko začetnico, če so tovrstne novice oštevilčene? Ali je prav 3. E-novice projekta X ali 3. e-novice projekta X?

Vprašanje poslano: 27. 6. 2019

Mnenje Terminološke sekcije:

Kot ste že sami ugotovili, se za obravnavani angleški termin v slovenščini pojavlja veliko različnih ustreznikov. Poleg že omenjenih v vprašanju smo našli vsaj še informativno pismo (prim. magistrsko delo K. Rigler, Odnosi z javnostmi na področju medijskih kampanj, 2017, str. 28) in interni časopis (prim. magistrsko delo N. Šorc, Izvajanje družini prijazne politike v podjetju: primer mednarodne korporacije Siemens, 2016, str. 67). Poleg tega pa se pojavljajo še v vprašanju omenjeni termini z različnimi pridevniki, npr.: elektronsko glasilointerni novičnik, elektronski novičnik, spletni novičnik.

Na veliko variantnost kaže tudi stanje v slovenskih terminoloških slovarjih, saj sta npr. v Angleško-slovenskem slovarju bibliotekarske terminologije (2002) ob iztočnici newsletter navedena ustreznika informativni bilten in novice, medtem ko je v Termisu: Terminološki podatkovni zbirki odnosov z javnostmi obravnavani angleški termin naveden kot ustreznik pri iztočnicah bilten, glasilo in okrožnica. Kot ustreznik za slovenska termina bilten in okrožnica je termin newsletter naveden tudi v terminološkem slovarju informatike Islovar, s tem da sta na tem mestu slovenska termina označena kot sinonima.

Ker gre v tem primeru za poseben tip publikacije, ki je navadno v elektronski obliki in je vezan na ožjo strokovno oz. interesno skupino, bi bilo smiselno poenotiti tudi termin, ki ga označuje. Pri tem bi se bilo po našem mnenju dobro izogniti terminom, ki označujejo druge tipe publikacij in bi tako lahko bili potencialno zavajajoči, npr. glasilo, novice, novičke, bilten, okrožnica. V tem oziru je po našem mnenju najustreznejši termin novičnik, ki ga sicer nismo našli v nobenem izmed nam dostopnih terminoloških slovarjev, a kaže, da je v rabi vse pogostejši (prim. Novičnik Mirovnega inštituta, Novičnik projekta SkillME). Pomembno je tudi to, da termin novičnik še ne označuje drugih vrst publikacij in bi tako lahko najbolj nedvoumno označil obravnavani pojem. V tem primeru tudi ne bi bilo potrebno dodajati pridevnika elektronski (ali predpone e-), spletni ali interni, ker je novičnik praviloma v elektronski obliki.

Za angleški termin newsletter vam torej svetujemo termin novičnik, ki je jezikovnosistemsko ustrezen in bi se po našem mnenju lahko postopoma ustalil v stoki.

Še glede velike začetnice. Prve sestavine naslovov publikacij se pišejo z veliko začetnico, tudi publikacij, ki so nastale v okviru določenih projektov. Prav je torej  Novičnik projekta X. Tudi če je pred naslovom zaporedna številka, se prva sestavina naslova še vedno piše z veliko začetnico, torej 3. Novičnik projekta X .